කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

නිපුණතා සංවර්ධන පුහුණු පාඨමාලාව

ඇසුරුම් උපදේශක කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය යටතේ මුම්බායි හි ඉන්දියානු ඇසුරුම් ආයතනය  විසින් පවත්වන පුහුණු පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ඇසුරුම් කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා