කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Visit the Official CHOGM 2013 Website

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

යාවත්කාලීනය: 26-03-2015.
කතුහිමිකම © 2015 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.