ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර හරිත කර්මාන්තකරණය සඳහා පළමුවරට අන්තර් ජාතික සමුළුවක්.

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර හරිත කර්මාන්තකරණය සඳහා පළමුවරට අන්තර් ජාතික සමුළුවක්. ” Industry EXPO 2024 ” ජාත්‍යන්තර […]

” Industry EXPO 2024 ” ජාත්‍යන්තර කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයේ 2 වන දිනය ජයග්‍රාහීව ආරම්භ වෙයි.

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ” Industry EXPO 2024 ” ජාත්‍යන්තර කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයේ 2 වන දිනය ජයග්‍රාහීව ආරම්භ වෙයි.  නිෂ්පාදන ආර්ථිකය […]

රට නැවතක් බංකොළොත් නොවීමට නම් ශක්තිමත් අපනයන කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් රට තුළ ඇතිකළ යුතුයි. – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} රට නැවතක් බංකොළොත් නොවීමට නම් ශක්තිමත් අපනයන කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් රට තුළ ඇතිකළ යුතුයි. – ජනාධිපති රනිල් […]

” Industry EXPO 2024 ” ට සමගාමීව දේශීයව එකලස් කළ වාහන රැගත් දැවැන්ත රථ වාහන පෙළපාලිය පැවැත්වේ..

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ” Industry EXPO 2024 ” ට සමගාමීව දේශීයව එකලස් කළ වාහන රැගත් දැවැන්ත රථ වාහන පෙළපාලිය […]

අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය හා නව නිපැයුම් හදුන්වාදීමේ වැඩසටහන පැවැත්වේ.

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය හා නව නිපැයුම් හදුන්වාදීමේ වැඩසටහන පැවැත්වේ. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ පේෂ […]

ව්‍යවසායකත්ව අංශය නගා සිටුවීම සදහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රම හදුන්වාදීම සිදුකෙරේ.

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ව්‍යවසායකත්ව අංශය නගා සිටුවීම සදහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රම හදුන්වාදීම සිදුකෙරේ. කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ අංශය […]

ආංශික උපදේශණ සභා සභාපතිවරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ආංශික උපදේශණ සභා සභාපතිවරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ අපනයන කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට තුළ ඇති කිරීමේ කර්මාන්ත […]

කර්මාන්ත අංශයෙහි සැලසුම් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} කර්මාන්ත අංශයෙහි සැලසුම් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, […]

බුද්ධ රශ්මි වෙසක් මංගල්‍යය 2024

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} බුද්ධ රශ්මි වෙසක් මංගල්‍යය 2024 බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල සිහිපත් කරමින් මෙවර පැවැත්වෙන ” බුද්ධ රශ්මි වෙසක් […]

කර්මාන්ත වල සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පුහුණුව ලබාදේ…

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} කර්මාන්ත වල සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පුහුණුව ලබාදේ… දේශීය කර්මාන්ත වල  නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකර ගැනීමේ අරමුණින්, […]