ආංශික උපදේශණ සභා සභාපතිවරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ආංශික උපදේශණ සභා සභාපතිවරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ අපනයන කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට තුළ ඇති කිරීමේ කර්මාන්ත […]

කර්මාන්ත අංශයෙහි සැලසුම් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} කර්මාන්ත අංශයෙහි සැලසුම් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, […]

බුද්ධ රශ්මි වෙසක් මංගල්‍යය 2024

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} බුද්ධ රශ්මි වෙසක් මංගල්‍යය 2024 බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල සිහිපත් කරමින් මෙවර පැවැත්වෙන ” බුද්ධ රශ්මි වෙසක් […]

කර්මාන්ත වල සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පුහුණුව ලබාදේ…

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} කර්මාන්ත වල සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පුහුණුව ලබාදේ… දේශීය කර්මාන්ත වල  නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකර ගැනීමේ අරමුණින්, […]

සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කරමින් කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය මාර්ගගත ක්‍රමයට

/*! elementor – v3.21.0 – 08-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Add Your Heading Text Here කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් සිදුකළ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම, මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ […]

දේශීය ව්‍යාපාර සදහා සම්පත් කාර්යක්ෂම පිවිතුරු නිෂ්පාදන (RECP)ඇගයීම සහ ධාරිතා ගොඩනැංවීම

/*! elementor – v3.21.0 – 08-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} දේශීය ව්‍යාපාර සදහා සම්පත් කාර්යක්ෂම පිවිතුරු නිෂ්පාදන (RECP)ඇගයීම සහ ධාරිතා ගොඩනැංවීම වැඩසටහනෙහි ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සිදුකෙරෙයි. […]

අබලි ලෝහ එකතුකරන්නන් නියාමනයට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අවධානය……

/*! elementor – v3.21.0 – 08-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} අබලි ලෝහ එකතුකරන්නන් නියාමනයට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අවධානය…… අපනයන කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට තුළ ඇති කිරීමේ කර්මාන්ත […]

වසන්ත උදානය බක්මහ උළෙල

/*! elementor – v3.21.0 – 30-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} වසන්ත උදානය බක්මහ උළෙල කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සුභ සාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කළ ” වසන්ත උදානය බක්මහ […]

ඖෂධ හා රූපලාවන්‍ය ආංශික කමිටු සාමාජිකයින් පත් කරයි…

/*! elementor – v3.21.0 – 30-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ඖෂධ හා රූපලාවන්‍ය ආංශික කමිටු සාමාජිකයින් පත් කරයි… කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආංශික උපදේශණ සභා […]

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාව නව ජවයකින් ඇරඹේ..

/*! elementor – v3.21.0 – 30-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාව නව ජවයකින් ඇරඹේ.. ලාංකේය මුද්‍රණ කඩදාසි නිෂ්පාදන ඉතිහාසය නැවතත් රන් අකුරින් ලියවීම […]