රජයේ නිවේදනයයි! – Importing under Open Accounts Payment Terms or Consignment Accounts Terms

“රජයේ නිවේදනයයි! – Importing under Open Accounts Payment Terms or Consignment Accounts Terms This Ministry has the mandate to recommend the local manufacturers on import goods as raw materials which are not locally available but required for manufacturing of their products with minimum local value addition of 30% under open account payment terms or consignment […]

ආනයන ආදේශන කර්මාන්ත සඳහා කර්මාන්තකරුවන් යොමු වීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් ඇතිවී තිබෙනවා- කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ

ආනයන ආදේශන කර්මාන්ත සඳහා කර්මාන්තකරුවන් යොමු වීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් ඇතිවී තිබෙනවා- කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ අද වන විට ආනයන ආදේශන කර්මාන්ත සඳහා කර්මාන්තකරුවන් යොමු වීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් ඇතිවී තිබෙන බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසුවේ කටුබැද්ද පිහිටි කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ඊයේ (15 දා) එක්වෙමිනි. 1969 දී අංක […]