කර්මාන්තපුර වල ඉඩම් කොටස් ලබාදීම

අංශය : කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන
ශාඛාව : කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන
සේවය : කර්මාන්තපුරවලට අදාළ ඉඩම්වල වාණිජ නිෂ්පාදන සඳහා සුදුසු ආයෝජකයින් තෝරා ගැනීම හා ඔවුන් වෙත අදාළ ඉඩම් කොටස් වෙන් කර ලබා දීම. (අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට යටත්ව)
 • ආයෝජකයා විසින් ඉල්ලිම ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු නිර්දේශ ලබා ගැනීම.
 • ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු නිර්දේශ අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ ඇගයීම් කමිටුවේ ඇගයීමට ලක් කිරීම
 • නව ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ආයෝජකයන් වෙත දැන්වීම
 • ඉඩම් කොටස විධිමත්ව වෙන්කර ගැනිම සඳහා ආයෝජකයා විසින් තැන්පත් මුදලක් අමාත්‍යාංශය වෙත ගෙවිය යුතු අතර එම ලදුපත ද සමඟ පහත ලේඛන ද අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

                 1. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
                 2. ඉඩමේ මිනින්දෝරු සැලැස්ම - පෞද්ගලික මින්දෝරුවකු ලවා සකස් කර ගැනීම ප්‍රමාණවත්ය

 • කර්මාන්තය නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු දිර්ඝ කාලින බදු පදනම මත (අවුරුදු 35) බදු ඔප්පුවක් ලබා දීම සඳහා වන නිර්දේශ ලිපිය
 • ව්‍යාපෘති යෝජනාව - බාගත කර ගත හැක. සැබඳිය (project proposal)
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
 • පරිසර නිර්දේශය
 • ආදායම් බදු ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තරය
 • සේ.අ.අ. (EPF) ලියාපදිංචි සහතිකය

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය  - මෙම අයදුම්පත හා එය සම්පුර්ණ කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් බාගත කර ගැනීම සඳහා ( Application PDF) යන සබැඳිය භාවිතා ක හැක

අංශය : කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන
ශාඛාව : කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන
නම : බි.ඒ.කේ.ඩබ්.එල්. පියරත්න
සේවය : ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය  I
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ 1
දුරකථන : 0112441490
අභ්‍යන්තර : 352
ෆැක්ස් : 0112423965
විද්‍යුත් තැපෑල:idmic110@gmail.com 
dir_indev@industry.gov.lk