තොරතුරු පනත

අංශය : පාලන

ශාඛාව : -පාලන

සේවය: තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

තොරතුරු නිළධාරී :  එන්.ජී. පණ්ඩිතරත්න
                               අතිරේක ලේකම්(පාලන)
                               011 2434689

  1. තොරතුරු අයදුම්පත භාරගැනීම හා තොරතුරු අයදුම්පත්‍රය ලැබුණු බව දැනුම්දීම

 තොරතුරු ඉල්ලුම්පත්‍රයක් RTI 1 ආකෘතියෙන් ලද පසු  RTI 2 ආකෘතියෙන් යුතු ලිපියක් මඟින් තොරතුරු අයදුම්පත්‍රය ලද බව   ඉල්ලුම්කරුට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

    2. තොරතුරු ලබාදීමට තීරණය කළ විට ගාස්තු තිරණය කිරීම 

තොරතුරු ලබා දීම සඳහා  අයකරන ගාස්තුව RTI 4 ආකෘතිය මඟින් ඉල්ලුම්කරුට දැනුම් දෙනු ලබන අතර තොරතුරු සඳහා අයකරන ගාස්තු තීරණය කරනු ලබන්නේ  2017 පෙබරවාරි 03 වන දින නිකුත් කරන ලද 2004/66 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් පරිදිය.

 තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය