ව්‍යාපෟති කළමණාකරණ ඒකකය

සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මූල්‍යමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම තුලින් සමබර කාර්මික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට දායකත්වය සැපයීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයතන හරහා පහත සඳහන් ණය යෝජනා ක්‍රම 2 ක්‍රියාත්මක කෙරේ

1. SMILE III – RF ණය යෝජනා ක්‍රමය 

ණය වර්ගය

උපරිම ණය මුදල (රු)

පොලී ප්‍රතිශතය

ආපසු ගෙවීමේ කාලය(වසර)

සාමාන්‍ය

මිලියන 25

8%

10 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමය

මිලියන 2.5

5%

7(වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

 

සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය

මෙමගින් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල නියැලෙන සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වල යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය ලබාදීම සිදු කෙරේ

තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමය

මෙමගින් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල නියැලෙන සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වල ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ තාක්ෂණ හුවමාරු ක්‍රමවේද සඳහා  ණය ලබාදීම සිදුකෙරේ.

සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයකන (PCI)

i.ලංකා බැංකුව
ii.මහජන බැංකුව
iii.ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB)
iv.ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (NDB)
v.ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව (DFCC)
vi. සම්පත් බැංකුව
vii. සෙලාන් බැංකුව
viii.හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB)
ix.කොමර්ෂල් බැංකුව
x.සණස සංවර්ධන බැංකුව (SDB)

වැඩි විස්තර සඳහා
 https://www.industry.gov.lk/web/wp-content/uploads/2022/08/smile-leaflet.pdf

ණය අයදුම් පත්‍රය (සාමාන්‍ය)

Smile III චක්‍රීය අරමුදල යටත‍ේ ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය (සාමාන්‍ය) 

ණය අයදුම් පත්‍රය (තාක්ෂණ හුවමාරු සහය)

Smile III චක්‍රීය අරමුදල යටත‍ේ ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය(තාක්ෂණ සහය)

2. E-Friends II – RF ණය යෝජනා ක්‍රමය 

 

ණය වර්ගයඋපරිම ණය මුදල (රු)පොලී ප්‍රතිශතයආපසු ගෙවීමේ කාලය(වසර)
සාමාන්‍යමිලියන 30 6.5%10 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)
තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමයමිලියන 12%5 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය

කර්මාන්තශාලා වලින් පරිසරයට මුදාහැරෙන සියළුම ආකාරයේ පරිසර හානිකාරක පරිසරයට හානී නොවන ආකාරයට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ඉදිකිරීම් සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම මේ යටතේ සිදුකෙරේ.

තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමය

ඉහත සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය පහසුකම් ලබැගනීමට සුදුසුකම් ලබන කර්මාන්තවල ණය පහසුකමින් යෝජිත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ තාක්ෂණ සහය ක්‍රමවේද සඳහා ණය ලබාදීම මේ යටතේ සිදුකෙරේ.

සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයකන (PCI)

i.ලංකා බැංකුව
ii.මහජන බැංකුව
iii.ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB)
iv.ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (NDB)
v.ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව (DFCC)
vi. සම්පත් බැංකුව
vii.සෙලාන් බැංකුව
viii.හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB)
ix.කොමර්ෂල් බැංකුව
x.ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං ෆිනෑන්ස් (LOLC)
xi.පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

 • E Friends II ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සඳහා සූර්යය පැනල පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම

 මෙහෙයුම් කමිටුව  විසින් E Friends II  ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා සුර්යය පැනල  මිලදී ගැනීම සඳහා   අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

 සුදුසුකම් / නිර්ණායක

 උපරිම ණය මුදල – රු මිලියන 10 කි

උපරිම ධාරිතාවය  – කිලෝ වොට් 50

(කර්මාන්තයේ විදුලි පරිභෝජනය මත පදනම්ව එය බැංකුව / අමාත්‍යාංශය විසින් ඇගයීමට ලක් කළ යුතු බව සලකන්න)

අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  • පවතින ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති යෝජනාව සමඟ  E Friends II  ණය යෝජනා  ඉල්ලුම්පත්‍රය
  • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
  • සේවා සපයන්නාගේ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ (SLSEA) ලියාපදිංචිය.
  • යෝජිත සුර්යය කෝෂ පද්ධතිය සඳහා සේවා සපයන්නාගෙන් ලබා ගත් තාක්ෂණික වාර්තා හා මිල ගණන් ඉල්ලුම
  • ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය (CEB) , ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම (LECO) විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිෂ්කාෂණ ලිපිය
  • පරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයේ පිටපතක් (තිබේ නම්)

සීමා

  • ප්‍රතිපූරණ සලකා බලනු නොලැබේ

වැඩි විස්තර සඳහා

https://www.industry.gov.lk/web/wp-content/uploads/2022/08/E-Friend-Leaflet.pdf

ණය අයදුම්පත්‍රය (සාමාන්‍ය)

E Friends II චක්‍රීය අරමුදල් ණය ය‍ෝජනා ක්‍රමය යටත‍ේ ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය (සාමාන්‍ය)

ණය අයදුපත්‍රය (තාක්ෂණ හුවමාරු සහය)

E Friends II චක්‍රීය අරමුදල් ණය ය‍ෝජනා ක්‍රමය යටත‍ේ ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය (තාක්ෂණ සහය)

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

නමතනතුරදුරකථනෆැක්ස් / විද්‍යුත් තැපැල්
ශාන්ත වීරසිංහ මහතාව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

+94 11 243 6 123/4

 +94 11 244 9 402

pmu@industry.gov.lk
pmu116mic@gmail.com

කේ.එම්. රිස්වි මහතානියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ+9411232 9 722

+94 11 243 6 662

pmu@industry.gov.lk
pmu116mic@gmail.com

එස්.එච්. ප්‍රනාන්දු මහතාව්‍යාපෘති මූල්‍ය කළමනාකරු+9411232 6 597

+94 11 232 6 597

pmu@industry.gov.lk
pmu116mic@gmail.com

එම්.ඒ.එන්.කේ. මනිමේන්දු මහතාව්‍යාපෘති තක්සේරු නිලධාරී+94 11 239 0 142

+94 11 243 6 662

pmu@industry.gov.lk
pmu116mic@gmail.com

කේෂිකා ජයසිංහ මහත්මියපරිසර නිලධාරී (වැඩ ආවරණ)+94 11 239 0 142

+94 11 243 6 662

pmu@industry.gov.lk
pmu116mic@gmail.com