ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය

සේවය :
තනතුර : ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ
අංශය : ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
දුරකථන : සෘජු / දිගුව
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pmu@industry.gov.lk

ඓෂානි ජේ. අබේරත්න
සේවය : ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ
අංශය : ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
දුරකථන : සෘජු +94 11 232 9 722 / දිගුව 375
ෆැක්ස් : +94 11 243 6 662
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pmu@industry.gov.lk

එල්.ජී. ප්‍රේමසිරි
සේවය : ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය
තනතුර : ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
අංශය : ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
දුරකථන : සෘජු +94 11 232 6 957 / දිගුව 401
ෆැක්ස් : +94 11 232 6 957
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pmu@industry.gov.lk

විස්තරය 

සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මූල්‍යමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම තුලින් සමබර කාර්මික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට දායකත්වය සැපයීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයතන හරහා පහත සඳහන් ණය යෝජනා ක්‍රම 2 ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

1. සුවන – III, චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය (SMILE III – RF)

පහත සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයතන 10 හරහා ණය ලබාදීම සිදුකරන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාන්‍ය හා තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ලෙස උප ක්‍රම දෙකක් යටතේ ණය පහසුකම් ලබාදීම සිදුකෙරේ.

i.ලංකා බැංකුව
ii.මහජන බැංකුව
iii.ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB)
iv.ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (NDB)
v.ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව (DFCC)
vi.සණස සංවර්ධන බැංකුව (SDB)
vii.සෙලාන් බැංකුව
viii.කොමර්ෂල් බැංකුව
ix.සම්පත් බැංකුව
x.හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB)

සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය

මෙමගින් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල නියැලෙන සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වල යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය ලබාදීම සිදුකෙරේ.

 • උපරිම ණය මුදල –  රු. මිලියන 25
 • වාර්ෂික පොලී අනුපාතය –  8 %
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය –  වසර 10 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

 තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමය

මෙමගින් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල නියැලෙන සුළු හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වල ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ තාක්ෂණ හුවමාරු ක්‍රමවේද සඳහා  ණය ලබාදීම සිදුකෙරේ.

 • උපරිම ණය මුදල –  රු. මිලියන 2.5
 • වාර්ෂික පොලී අනුපාතය –  5%
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය –  වසර 7 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

2. පරිසර හිතකාමී චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය II (E-Friends II – RF)

පහත සහභාගීත්ව ණය දෙන ආයතන 11 හරහා ණය ලබාදීම සිදුකරන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාන්‍ය හා තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ලෙස උප ක්‍රම දෙකක් යටතේ ණය පහසුකම් ලබාදීම සිදුකෙරේ.

i.ලංකා බැංකුව
ii.මහජන බැංකුව
iii.ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB)
iv.ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (NDB)
v.ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව (DFCC)
vi.සෙලාන් බැංකුව
vii.කොමර්ෂල් බැංකුව
viii.සම්පත් බැංකුව
ix.හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB)
x.පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
xi.ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං ෆිනෑන්ස් (LOLC)

සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය

කර්මාන්තශාලා වලින් පරිසරයට මුදාහැරෙන සියළුම ආකාරයේ පරිසර හානිකාරක පරිසරයට හානී නොවන ආකාරයට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ඉදිකිරීම් සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම මේ යටතේ සිදුකෙරේ. 

 • උපරිම ණය මුදල –  රු. මිලියන 30
 • වාර්ෂික පොලී අනුපාතය –  6.5 %
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය –  වසර 10 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)

තාක්ෂණ හුවමාරු සහය ණය යෝජනා ක්‍රමය

ඉහත සාමාන්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය පහසුකම් ලබැගනීමට සුදුසුකම් ලබන කර්මාන්තවල ණය පහසුකමින් යෝජිත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් උපදෙස් මගින් හඳුන්වා දි ඇති ආකාරයේ තාක්ෂණ සහය ක්‍රමවේද සඳහා ණය ලබාදීම මේ යටතේ සිදුකෙරේ.

 • උපරිම ණය මුදල –  රු. මිලියන 1
 • වාර්ෂික පොලී අනුපාතය –  2 %
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය –  වසර 5 (වසර 2ක සහන කාලයද ඇතුලුව)