කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය. ආයුබෝවන්!

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත අංශයේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය සදහා මූලික වගකීම දරනු ලබන කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමෙහිලා මූලිකව ක්‍රියා කරනු ලබන අතර අංශ කීපයක් කෙරෙහි මූලික අවධානය යොමු කොට ඇත.

වැදගත් සබැඳි
අයදුම්පත්
සම්බන්ධ ආයතන