කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය,
No. 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව.

Found 13 Results
Page 1 of 2

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

තනතුර නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු අමාත්‍ය ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා 0112435248

011-2435674

ramesh.pathirana@yahoo.com
පෞද්ගලික ලේකම් ජී. ඩබ්. ක්‍රිෂාන්ත සංජය ද සිල්වා මහතා 0112-391838

අභ්‍ය: 202

 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී එස්. එම්. ඩී. සී.  කරුණාරත්න මහතා 0112-332934
මාධ්‍ය ලේකම් ඩී. පුංචිහේවා මහතා අභ්‍ය: 500

ලේකම් කාර්යාලය

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ශාන්ත වීරසිංහ මහත‍ා

ලේකම්

0112436123
0112436124
අභ්‍ය: 210
011-2449402 sec.indus73@gmail.com
ආර්.එච්.ඒ.කේ.එස්. ගුණසේකර මහතා

ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

077-2383037 sec.indus73@gmail.com

පාලන අංශය

 

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල

ඩී නන්දනී සමරවික්‍රම මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්

පාලන අංශය

011 2434689

අභ්‍ය.: 222

  011 2390941 nandanies4@gmail.com

එම් එස් එම් නවාස් මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

පාලන අංශය

011 2332443

අභ්‍ය: 394

  011-2332444 nawasaly@gmail.com

එම්.වී.අයි.එස්.දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්

පාලන අංශය

0112-384501

අභ්‍ය: 234

  0112- 332444 Ishanidissanayaka7@gmail.com

එම්.වී.අයි.එස්.දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්

මානව සම්පත් සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශය

0112-384501

අභ්‍ය: 234

070-1259592   Ishanidissanayaka7@gmail.com

පී.ජී.ටී.පී.ද සිල්වා මහත්මිය

නීති නිලධාරි

නීති අංශය

011 2327760

අභ්‍ය: 246

  011-2327760 legalmindus@gmail.com

ජී.එම්.එම්.ආර්.ආර්.ඩී. ඥානසේකර මහත්මිය

නීති නිලධාරි

නීති අංශය

011-2327807

අභ්‍ය: 331

  011-2327760  legalmindus@gmail.com

එස් ඩී සඳමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරි

පාලන අංශය

0112-332444

අභ්‍ය: 230

  0112-332444  

එන්.එම්.ඩී.එන්. බණ්ඩාර මහතා

භාෂා පරිවර්තක

පරිවර්තන අංශය

අභ්‍ය: 530

     

විදාතා අංශය

නම තනතුර අංශය දුර.අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ඒ.ලක්කදාස් මයා අති.ලේ.(පාලන හා විදාතා) විදාතා 0777324300 lakkathas@gmail.com
ප්‍රියදර්ශිකා රුවන්පිටිය මෙය ප්‍ර.ගණකාධිකාරි (විදාතා) විදාතා 0777360699 darsika_ruwanpitiya@yhoo.com
පී.එම්.පී.කේ.කරුණාරත්න මයා අධ්‍යක්ෂ (විදාතා) විදාතා 0718018663 manoj.karu@yahoo.com
ඩබ්.පී.කළ්‍යාණි මිය අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්) විදාතා 0715545705 wpkal@yhoo.com
ජයසමරා ගුණරත්න  මෙය නි.අ. (විදාතා) විදාතා 0716858161 dd_vidatha@smrip.gov.lk
ජී.පී.ජී.ජී.කරුණාරත්න මෙය පරි. නි. විදාතා 0714412851 geethani524@gmail.com

මුදල් අංශය

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස්.එච්. ප්‍රනාන්දු මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

මූල්‍ය අංශය

0112326957

අභ්‍ය.: 401

 0718563572 0112326957 fernandosh123@gmail.com
කේ.ඒ.බී. කුරුප්පු මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

ප්‍රසම්පාදන අංශය

0112327053

අභ්‍ය.: 320

071-1965912  bandula_kuruppu@yahoo.com
ජී.ටී.කුමානායක මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

මූල්‍ය අංශය

0112424005

අභ්‍ය.: 402

071-2147695 0112424005 thilinig5@gmail.com

කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන අංශය

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස්.ඒ.මහින්ද ලාල් ගුණතිලක මහතා
අතිරේක ලේකම්
0112-433725
අභ්‍ය:244
0718-730862 011-2434034 gmahindalal@yahoo.com

adsecindev@industry.gov.lk

ඩී.එම්.ජී.කේ.දිසානායක මිය
අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත සංවර්ධන)
 0112441490
අභ්‍ය.: 352
idmic110@gmail.com
එස්.ඒ.දර්ශ ප්‍රවීණ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය)
0112343937
අභ්‍ය.: 495
idmic110@gmail.com
දේශා කුමාරදාස මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
(ඉංජිනේරු)
0112330578
අභ්‍ය.: 354
idmic110@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – බස්නාහිර පළාත
අංක 73/1,
ගාලු පාර,
ක‍ොළඔ 03.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඩී.පී.තිවංකා ප්‍රේමරත්න මෙනවිය

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

01122345565

 

0701259592 thiwankapremarathne@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – මධ්‍යම පළාත
නිවාස මහ ලේකම් ගොඩනැගිල්ල,
යටිනුවර වීදිය,
මහනුවර.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඩී එම් ජී කේ දිසානායක මිය

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0812-205619

 

0766-556528 0812-205619 risc.cp1234@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – දකුණු පළාත
අංක 41,
අලුත් වීදිය,
ගාල්ල.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ආර් ඒ එස් ප්‍රෙමලාල් මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0912-234126

 

0777-415439 0912-234126 riscsouthern@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – උතුරු මැද පළාත
අංක 624/11,
ගොඩගේ මාවත,
අනුරාධපුරය.

නම  දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස්  විද්‍යුත් තැපෑල

 

ඩී ඩී රාජපක්ෂ මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ (වැ. බ.)

0252-235587

 

0718-236954 0252-235587 riscanuradhapura@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – උ‍ෟව පළාත
කර්මාන්තපුරය,
මොණරාගල පාර,
බුත්තල.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
බී එල් කේ ප්‍රියවංශ මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0552-270047

 

0707-353000 0552-270047 riscuva109@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – සබරගමුව  පළාත
නාලන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය,
කුරුවිට,
රත්නපුරය.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
යූ ඒ සී එන් රාජපක්ෂ මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ (වැ. බ.)

0452-262344

 

0712-998985 0452-262344 riscsabaragamuwa@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – වයඹ  පළාත
අංක 31,
මිහිඳු මාවත,
කුරුණෑගල.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඩී ඩී රාජපක්ෂ මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0372-224506 0718-236954 0372-224506 riscnwp@sltnet.lk

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – උතුරු  පළාත
කච්චේරි පරිශ්‍රය,
වවුනියාව.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජී විනෝජිතා මිය

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0242-226206

 

0768-617326 0242-226206 riscnothern@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය – නැගෙනහිර  පළාත
ත්‍රිකුණාමලය කර්මාන්තපුරය,
මන්කි බ්‍රිජ්,
කප්පල්තුරෙයි,
චීන වරාය.

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස්  විද්‍යුත් තැපෑල

 

කේ තයාපරන් මහතා

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

0262-050100 0779-000880 0262-050100 risceastern@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
බී.කේ.එම්. ජෙනිටා රුද්‍රිගු මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

0112435847

Ext: 366

011 2435847 bkm.jenita@gmail.com

සැලසුම් අංශය

 

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ එච් එම් යූ අරුණ බණ්ඩාර  මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
0112431342

අභ්‍ය: 450

plan_unit@yahoo.com
ඒ.ජී.ජී. සමන්ගිකා අබේසිංහ මෙනවිය

අධ්‍යක්ෂ (වැ බ)
ක්‍රමසම්පාදන අංශය

0112327052

අභ්‍ය: 426

plan_unit@yahoo.com
ඩබ් පී කල්‍යාණි මෙනවිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
ක්‍රමසම්පාදන අංශය
0112322783

අභ්‍ය: 339

plan_unit@yahoo.com
ජී.ඩී.පී.මුනිදාස මහතා

අධ්‍යක්ෂ (වැ බ)
ක්‍රමසම්පාදන අංශය

0112338590

අභ්‍ය: 489

plan_unit@yahoo.com
බී. ඒ. කේ. හේෂාන්  මහතා

සංඛ්‍යාලේඛනඥ

ක්‍රමසම්පාදන අංශය

0112-330461

අභ්‍ය: 343

 


කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය

 

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජී.පී.එන්මහේෂ් අබේසේකර මහතා

අතිරේක ලේකම්

0112542708

අභ්‍ය.: 381

0718217194 0112542708 adsec-policy@industry.gov.lk
පී. නාමගල් මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන

0112390141

අභ්‍ය.: 427

0112347393 industrypolicy1@gmail.com
ජේ.ඒ.එස්. ජයසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන

 

අභ්‍ය.: 595

0718684801 0112347393 saliyajaya1967@gmail.com

ආංශික සංවර්ධන අංශය

 

නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අයි.සී.පතිරාජ මහතා

අතිරේක ලේකම්

0112520948

අභ්‍ය.: 380

 

0112434034 adsec_secdev@industry.gov.lk
නලිනි බාලසුබ්‍රමනියම් මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ

සංවර්ධන III අංශය

0112328973

අභ්‍ය.: 310

0112432250 nalbalthu@yahoo.com

ind.sector4@gmail.com

බී ඒ කේ ඩබ් එල් පියරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ

සංවර්ධන II අංශය

0112333312

අභ්‍ය.: 388

0112333312 vindikalak@yahoo.com
එච්.එම්.ජේ.එම්.හේරත් මහතා

අධ්‍යක්ෂ

සංවර්ධන I අංශය

071-607 0757
ජේ ඒ එස් ජයසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ත‍ොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

0718-684801

අභ්‍ය.: 529

0718-684801 saliyajaya1967@gmail.com
එච්.එම්.ඒ. සචිනි මාලිකා මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

සංවර්ධන III අංශය

0112-431670

අභ්‍ය.: 536

0112-432250 sachinimalaviarachchi90@gmail.com

ind.sector4@gmail.com

 

බී කුනාලිනී මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

සංවර්ධන IIඅංශය

0112-472183

අභ්‍ය.: 321

යූ ඒ හපුආරච්චි මහතා

තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

0112389830

අභ්‍ය.: 362

පී ඒ එන් ඒ වෙල්ගම  මහත්මිය

තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරීනී

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

0112389830

අභ්‍ය.: 362


Page 1 of 2