ගරු. අමාත්‍යතුමා

hon_dr_ramesh_pathirana

ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා

කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා

දුරකථන : +9411-2435248

ෆැක්ස් : +9411-2390885