ගරු. අමාත්‍යතුමා

hon_dr_ramesh_pathirana

ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා

 

කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා

දුරකථන :  +94-11-2435248

ෆැක්ස් : +94-11-2390885