ගරු. අමාත්‍යතුමා

hon_dr_ramesh_pathirana

ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා

කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා

දුරකථන : +9411-2435248

ෆැක්ස් : +9411-2390885

“ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තිරසාර වර්ධනයක් කරා ගෙන යාම, ලංකාවේ අවදානමට ලක්විය හැකි ජනතාවට සේවය කිරීම දැක්ම වන කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරයකු වන අතර පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශවල අත්දැකීම් සහිිත නායකයෙකි”