තනතුර නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු අමාත්‍ය ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා 0112435248

011-2435674

ramesh.pathirana@yahoo.com
පෞද්ගලික ලේකම් ජී. ඩබ්. ක්‍රිෂාන්ත සංජය ද සිල්වා මහතා 0112-391838

අභ්‍ය: 202

 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී එස්. එම්. ඩී. සී.  කරුණාරත්න මහතා 0112-332934
මාධ්‍ය ලේකම් ඩී. පුංචිහේවා මහතා අභ්‍ය: 500