පළාත කර්මාන්තපුරය පවතින  හිස් ඉඩම් කට්ටි ප්‍රමාණය

 

හිස් ඉඩම් කට්ටි ප්‍රමාණය

 

ඉඩම් කොටස් ප්‍රමාණය
අක්කර රූඩ් පර්චස්
මධ්‍යම නාලන්ද 1 24 1
උලපනේ 3 2 20 1
1 1
25 1
දකුණ කරන්දෙණිය 8 1 2 30 1
2 3
1 25 1
1 1 27 1
2 28 1
1 1
උඩුකාව 2 3 1 6.88 1
2 15.36 1
බටඅත 8 2 15.36 1
15.36 1
1 10.08 1
2 8 1
3 36.8 1
1 1 8 1
3 6.4 1
2 28.8 1
වයඹ පුත්තලම 2 3 14 1
3
ඌව ඌව පරණගම 2 1 1
1 20 1
නැගෙනහිර ත්‍රීකුණාමලය 3 1 2
2 2 1
මඩකලපුව 4 1 3
2 1
නවගම්පුර 10 1 7
18 2
20 1
සබරගමුව නාලන්ද එල්ලාවල අදියර 2 1 2 1
ඇඹිලිපිටිය 1 2 1
උතුර  

 

 

මන්නාරම

 

 

 

17

2 26.4 1
1 36 1
2 0.3 1
1 33.8 1
2 6.7 1
2 6.7 1
2 39.9 1
1 35.2 1
2 16.7 1
1 33.7 1
1 30.2 1
3 7.9 1
2 10.2 1
2 10.3 1
2 21.3 1
1 1
2 18.9 1
 

වැලිඔය

 

 

6

5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
8 1