கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

கைத்தொழிலை பதிவு செய்தல்

உங்கள் நிறுவன விரங்களை புதுப்பிக்கவும்.
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சினால் வழங்கபப்பட்ட அசல் சான்றிதலின் நிறுவன பதிவு இலக்கத்தை செலுத்தவும்.

  

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 17-08-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.