කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම

ඔබගේ ව්‍යාපරය යාවත්කාල(update) කරන්න
කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාශය මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද නියම ලියාපදිංචිය සහතිකයේ ඇති ලියාපදිංචි අංකය ඇතුලත් කරන්න

  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance