සැලසුම් අංශය

සැලසුම් අංශය

ඒ.එච්.එම්.යූ.අරුණ බණ්ඩාර
ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

දුරකථන: 011 2431342
අභ්‍යන්තර : 450
විද්‍යුත් තැපෑල : plan_unit@yahoo.com

ප්‍රධාන කාර්යයන්

සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රමුඛ අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ සැලසුම්, අධීක්ෂණ හා සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම හා සුපරික්ෂණය

අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු/දත්ත හුවමාරුව කිරීම, ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කිරීම

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs)සම්බන්ධ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කිරීම

සැලසුම් අංශය

ඒ.ජී.ජී. සමන්ගිකා අබේසිංහ
සේවය : ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.
තනතුර: අධ්‍යක්ෂ I (සැලසුම් )
දුරකථන : 011 2327052
අභ්‍යන්තර : 426
ජංගම : 0718217222
විද්‍යුත් තැපෑල : plan_unit@yahoo.com
 
ප්‍රධාන කාර්යයන්

ප්‍රාග්ධන අය වැය ( සංවර්ධනය)
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම
නව ව්‍යාපෘති (ප්‍රාග්ධනය) සහ අදාළ ක්‍රියාකාරකම් අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
විශ්ලේෂණ වාර්තා /නිරීක්ෂණ සකස් කිරීම
පරිපාලනය සම්බන්ධ කටයුතු

සැලසුම් අංශය
නම :
සේවය : ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ II (අධීක්ෂණ)
දුරකථන : 011 2322783
අභ්‍යන්තර : 339
විද්‍යුත් තැපෑල : plan_unit@yahoo.com
 
ප්‍රධාන කාර්යයන්

සියලුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය ( අංශ/ රාජ්‍ය ආයතන )
පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ප්‍රගති වාර්තා සැකසීම
ප්‍රාදේශීය/ ග්‍රාම සංවර්ධව වැඩසටහන්/ව්‍යාපෘති
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයන්හි සම්බන්ධීකරණය
ප්‍රදර්ශන සම්බන්ධ කටයුතු
විගණනය සම්බන්ධ කටයුතු

නම : ජී.ඩී.පී.මුනිදාස
සේවය: ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.
තනතුර : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අධීක්ෂණ)
දුරකථන : 011 2338590
අභ්‍යන්තර : 489
විද්‍යුත් තැපෑල : plan_unit@yahoo.com
 
ප්‍රධාන කාර්යයන්

1.සියලුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය ( අංශ/ රාජ්‍ය ආයතන )
•මාසික/ කාර්තුමය ප්‍රගතිය
•සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රගතිය
•අයවැය අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව / මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහා ප්‍රගතිය

2.පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ප්‍රගති වාර්තා සැකසීම
•වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
•කාර්ය සමාලෝචනය

3.ප්‍රාදේශීය/ ග්‍රාම සංවර්ධව වැඩසටහන්/ ව්‍යාපෘති
•ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධන වැඩසටහන
•”ගම සමඟ පිළිසඳර”

4.රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයන්හි සම්බන්ධීකරණය
•බතික්, අත්යන්ත්‍ර සහ දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
•මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
•වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

5.ප්‍රදර්ශන සම්බන්ධ කටයුතු
6.විගණනය සම්බන්ධ කටයුතු

නම : එච්.ඒ.ආර්.එන්. විජේසිංහ
සේවය: සංඛ්‍යාලේඛනඥ සේවය
තනතුර : සංඛ්‍යාලේඛනඥ
දුරකථන : 0718501980
අභ්‍යන්තර : 343
විද්‍යුත් තැපෑල :rajitha.wijesingha@yahoo.com
 
ප්‍රධාන කාර්යයන්

1.නිෂ්පාදන දත්ත සහ අදාළ ආර්ථික දත්ත සම්පාදනය සහ විශ්ලේෂණය

•කර්මාන්ත අංශයට අදාල සියළුම දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය
•අමාත්‍යාංශයේ සියළු අංශ/ආයතන වලට අදාල දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය
•කර්මාන්ත අංශයේ සැලසුම්/ ඉදිරි දැක්ම සඳහා අවශ්‍යවන සියළුම දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම

2.තිරසාර සංවර්ධන අරමුණුවලට අදාල සියළු කටයුතු