විදාතා අංශය

විදාතා අංශය

ඒ.ලක්කදාස් මයා
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : 011-2437832
ජංගම දුරකථන : 077-7324300
විද්‍යුත් තැපෑල : lakkathas@gmail.com

 

පී.එම්.පී.කේ.කරුණාරත්න මයා
අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : 011-2331381
ජංගම දුරකථන : 071-8018663
විද්‍යුත් තැපෑල : manoj.karu@yahoo.com

 

ජයසමරා ගුණරත්න  මෙය 
නි. අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : 011-2-331356
ජංගම දුරකථන : 071-6858161
විද්‍යුත් තැපෑල : jayasamarag@gmail.com

 

ජී.පී.ජී.ජී. කරුණාරත්න මෙය
පරිපාලන නිලධාරි

දුරකථන : 0112331166
ජංගම දුරකථන : 0714412851
විද්‍යුත් තැපෑල :geethani524@gmail.com

දැක්ම

තාක්‍ෂණය, ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රමිතිවලින් සවිබල ගැන්වූ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් නිර්මාණය කිරීම.

මෙහෙවර

පවතින සම්පත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සහ අගය එකතු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරන අතරම, තාක්‍ෂණ හුවමාරුව, තත්ත්ව උසස් කිරීම සහ ප්‍රමිතිකරණය තුළින් දේශීය හා විදේශීය වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගත් නව්‍ය නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමට ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන් ශක්තිමත් කිරීම.

ගිණුම් අංශය (විදාතා)

ප්‍රියදර්ශිකා රුවන්පිටිය මෙය

තනතුර : ප්‍ර.ගණකාධිකාරි
දුරකථන : 011-2-331367
ජංගම දුරකථන : 077-7360699
විද්‍යුත් තැපෑල : darsika.ruwanpitiya@gmail.com

සැලසුම් අංශය (විදාතා)

ඩබ්.පී.කළ්‍යාණි මිය

තනතුර : අධ්‍යක්ෂ
දුරකථන : 011-2-081464
ජංගම දුරකථන : 0718-567908
විද්‍යුත් තැපෑල : wpkal@yahoo.com