නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ශාන්ත වීරසිංහ මහත‍ා

ලේකම්

0112436123
0112436124
අභ්‍ය: 210
011-2449402 sec.indus73@gmail.com
ආර්.එච්.ඒ.කේ.එස්. ගුණසේකර මහතා

ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

077-2383037 sec.indus73@gmail.com