නම දුරකථන (කාර්යාලය) දුරකථන (ජංගම) ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස්.එච්. ප්‍රනාන්දු මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

මූල්‍ය අංශය

0112326957

අභ්‍ය.: 401

 0718563572 0112326957 fernandosh123@gmail.com
කේ.ඒ.බී. කුරුප්පු මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

ප්‍රසම්පාදන අංශය

0112327053

අභ්‍ය.: 320

071-1965912  bandula_kuruppu@yahoo.com
ජී.ටී.කුමානායක මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

මූල්‍ය අංශය

0112424005

අභ්‍ය.: 402

071-2147695 0112424005 thilinig5@gmail.com