නමදුරකථන (කාර්යාලය)දුරකථන (ජංගම)ෆැක්ස්විද්‍යුත් තැපෑල

ඩී නන්දනී සමරවික්‍රම මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්

පාලන අංශය

011 2434689

අභ්‍ය.: 222

 011 2390941nandanies4@gmail.com

එම් එස් එම් නවාස් මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

පාලන අංශය

011 2332443

අභ්‍ය: 394

 011-2332444nawasaly@gmail.com

එම්.වී.අයි.එස්.දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්

පාලන අංශය

0112-384501

අභ්‍ය: 234

 0112- 332444Ishanidissanayaka7@gmail.com

එම්.වී.අයි.එස්.දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්

මානව සම්පත් සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශය

0112-384501

අභ්‍ය: 234

070-1259592 Ishanidissanayaka7@gmail.com

පී.ජී.ටී.පී.ද සිල්වා මහත්මිය

නීති නිලධාරි

නීති අංශය

011 2327760

අභ්‍ය: 246

 011-2327760legalmindus@gmail.com

ජී.එම්.එම්.ආර්.ආර්.ඩී. ඥානසේකර මහත්මිය

නීති නිලධාරි

නීති අංශය

011-2327807

අභ්‍ය: 331

 011-2327760 legalmindus@gmail.com

එස් ඩී සඳමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරි

පාලන අංශය

0112-332444

අභ්‍ය: 230

 0112-332444 

එන්.එම්.ඩී.එන්. බණ්ඩාර මහතා

භාෂා පරිවර්තක

පරිවර්තන අංශය

අභ්‍ය: 530