ශ්‍රි ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාර කෙරෙහි ආර්ථික අර්බුදයෙහි බලපෑම තක්සේරු කිරීමේ සමීක්ෂණය – 2023