ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ්

නො: 341/21, සරණ මාවත, රාජගිරිය

පොදු දුරකතන: 011-2883951-52  

Nameනමනමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
මුදිත විජේසිංහ මහතාසභාපති

0112883968

0773704998

0112882668

minsand@sltnet.lk

කේ.ටී.යූ. එස් ද සිල්වා මහතාසාමාන්‍යාධිකාරි (වැ.බ)0112882307 
දමයන්ති කුරේ මියනීති නිළධාරී071 9406534 

ජාතික ලුණු සමාගම

561/3, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඔ 05

පොදු දුරකතන: 011-2368974

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
අරුණ ප්‍රියංකර මොරගොඩ මහතාසභාපති

0112368998

0773774954

0112368974

manthaisalt@live.com

එම්.ජේ.ටී.මන්සිල් මහතාසාමාන්‍යාධිකාරී

0112368964

0716853685

mslhogm@gmail.com
ආර්.වී.විනෝහරන් මහතාකළමනාකරු- ගිණුම්

0112368964

0773246216

 

පරන්තන් කෙමිකල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්

අංක එල් 3, 446, ගාලු පාර, රත්මලාන

පොදු දුරකතන: 011- 2324466

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
ඒ.ඩී.එස්.කේ. නන්දසිරි මහතාසභාපති

0112437830

0777999238

0112437830

0112324465

sudesh@ewaste.lk

ජීවානන්ද විජේසුන්දර මහතාසාමාන්‍යාධිකාරී0112437556Jeewananda09@yahoo.com
තිස්ස ලියනගේ මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)

0112324464

0714242634

 

කහටගහග්‍රැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ්

561/3,ඇල්විටිගල මාවත,කොළඔ 05

පොදු දුරකතන: 011- 2398736-37

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
නීල් වත්තුහේවා මහතාසභාපති

0112368738

0777775528

011 2368737

nwattuhewa@yahoo.com

රිචඩ් කොස්වත්ත මහතාගණකාධිකාරී071 8415735 
සදුනි මිය 0702825533kgll@sltnet.lk

ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව

27, වොක්ෂෝල් බිල්ඩින්ස්,වොක්ෂෝල් වීදිය,කොළඹ 02.

පොදු දුරකතන: 011- 2440203

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
ගාමිණි ඒකනායක මහතාසභාපති

0112440203

077 666 5138

0112448866

0112368974

gekanayake@ymail.com

එම්.ජී.ඒ.ටී.ආර්.ජයතිලක මහත්මියගණකාධිකාරී0112440205 
ඊ.එස්.චාන්දනී මියපරිපාලන නිළධාරී

011 2440201

0712005622

slcc@sltnet.lk

සී/ස ජාතික කඩදාසි සමාගම

61,ස්ටැෆර්ඩ් ඇවනිවු ,කොළඹ 05

පොදු දුරකතන: 011-2556465

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
විමල් රූපසිංහ මහතාසභාපති

0112554191

0777347707

0112556461

Ca@npc.lk

  

0112556465

0772283873

hr.natinalpaper@gmail.com
චරිත් චතුරංග මහතාඅභ්‍යන්තර විගණක0112554189 

ලංකා සිමෙන්ති සමාගම

27,වොක්ෂෝල් බිල්ඩින්ස්,වොක්ෂෝල් වීදිය,කොළඹ 02

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
මහේෂ් අලහපෙරුම මහතාසභාපති0776417774maheshkye@gmail.com

ලංකා  අශෝක් ලේලන්ඩ් ලිමිටඩ්

41,එඩ්වඩ් ලේන්, ආර්.ඒ.ඩි ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03

පොදු දුරකතන:  011-2502532

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
ශාන්ත ජයසේන මහතාසභාපති076 2107522shanthaj@lal.lk
උමේෂ් ගෞතම් මහතා 

0112590404

072245679

0112502286

shafina@lal.lk

ලංකා ලේලන්ඩ් ලිමිටඩ්
නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
ශාන්ත ජයසේන මහතාසභාපති0762107522shanthaj@lal.lk
අබේවර්ධන මහතාලේකම්0777375987