ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන

1) ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ්
අංක: 341/13,
සරණ මාවත,
රාජගිරිය
පොදු දුරකතන: 011-2883951-52

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
උදේනි ජේ දසනායක මහතා සභාපති 011-2883951
076-9088811
minsand@sltnet.lk
කේ.ටී.යූ. එස් ද සිල්වා මහතා සාමාන්‍යාධිකාරි (වැ.බ) 0 112 882307  
දමයන්ති කුරේ මිය නීති නිළධාරී 071 9406534  

2) කහටගහග්‍රැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ්
අංක 561/3,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඔ 05
පොදු දුරකතන: 011- 2398736-3

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
තුසිර මැලැව්වෙතන්ත්‍රී මහතා සභාපති 011-2368736 0777698090 lawpractice@yahoo.com
රිචඩ් කොස්වත්ත මහතා ගණකාධිකාරී 071 8415735
සදුනි මිය 0702825533 kgll@sltnet.lk
3) සී/ස ජාතික කඩදාසි සමාගම
අංක 61,
ස්ටැෆර්ඩ් ඇවනිවු ,
කොළඹ 05
පොදු දුරකතන: 011-2556465
නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
විමල් රූපසිංහ මහතා සභාපති 0 112 554191 0777 347707 0 112 556461 Ca@npc.lk
එස්.ඩී.යු. ලියනගේ මහතා 0 112 556465 0772 283873 hr.natinalpaper@gmail.com
චරිත් චතුරංග මහතා අභ්‍යන්තර විගණක 0 112 554189
4) ලංකා සිමෙන්ති සමාගම අංක 27,
වොක්ෂෝල් බිල්ඩින්ස්,
වොක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02
නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
ක‍ේ ජී ආර් විමලසූරිය මහතා සභාපති 011-2478676 071-4352016 ranjith620@yahoo.com
5)ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් ලිමිටඩ්
අංක 41,
එඩ්වඩ් ලේන් ,
ආර් ඒ ඩී ද මෙල් මාවත,
කොළඔ 03,
ප‍ොදු දුරකථන 0112-502532
නමතනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
චානක ලෙෂාන් ද සිල්වා මහතාසභාපති

0112-502532

0706-005557

0112-502286
උමේෂ් ගෞතම් මහතාප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

0112-590404

0722-245679

0112-502286
umesh@lal.lk
6) ලංකා ලේලන්ඩ් ලිමිටඩ්
නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
චානක ලෙෂාන් ද සිල්වා මහතාසභාපති0706-005557 
අබේවර්ධන මහතාලේකම්0777 375987 
7) කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
අංක 615,
ගාලු පාර,
කටුබැද්ද, 
මොරටුව,
ශ්‍රී ලංකාව
පොදු දුරකථන : +94 112 605 39
නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම මයා සභාපති +94 112 607 175 +94 112 605 887 +94 112 607 002 chairman@idb.gov.lk
පී.එල්.යූ. රත්නමලල මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 0112 605 368 0 112 607 002 dg@idb.gov.lk
8) ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
අංක 561/3,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව
පොදු දුරකථන : +94 115 922 99
නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
කේ ඒ එල් පී කාරියප්පෙරුම මහතාසභාපති0112 369 7920 112 369 792
chairman@neda.gov.lk
ධනුක ලියනගමගේ මහතාඅධ්‍යක්ෂ0112 368 3930 112 368 393
director@neda.gov.lk
dhanuakl@gmail.com
9) ලංකා පිඟන් කර්මාන්ත සංයුක්ත මණ්ඩලය
අංක 561/3,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව
පොදු දුරකථන : +94 114 063 617 / 618
නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
අජිත් නීලංග රුවන් මුණසිංහ මයා සභාපති +94 114 063 617 +94 114 506 415 ruwanmun68@gmail.com
ආර්.එම්.එස්.ඒ. රත්නායක මහතා සාමාන්‍යාධීකාරී 0 114 063 734 0 114 506 415 ccc.rathnayaka@yahoo.com
10)කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
අංක 363,
බෞද්ධාලෝක මාවත ,
කොළඔ 07
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2379800
නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
ආචාර්ය ජී ඒ එස් ප්‍රේමකුමාර මහතා. සභාපති +94-11-2379801 +94-11-2686567 chairman@iti.lk
ආචාර්ය රාධිකා සමරසේකර මිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් +94-11-2379802 +94-11-2686567 dg@iti.lk

11)ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
අංක 12, මැක්සන්ස් ටවර්
ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් උද්‍යානය ,
කොළඔ 03
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2390645-8

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
විරාජ් ද සිල්වා මහතා. සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී +94-11-2390650 +94-11-2320971 chairman@ngja.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් +94-11-2441188 +94-11-2329697 dgsec@ngja.gov.lk

12)මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය
රුවන් සෙවණ, අංක 73/5/A,
වැලිවිට ,
කඩුවෙල.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2579180

නමතනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
ඒ එම් රත්නායක මහතාසභාපති+94-11-2579181

+94-11-2579182

chairman@gjrti.gov.lk

බී ජීආර් ඩබ් ගම්ලත් මහතාඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(වැඩ ආවරණ)+94-11-2579184

+94-11-2579182

wgamlath69@gmail.com

13)සීමාසහිත ලංකා  පොස්පේට් සමාගම
 අංක 73 1/1,
නව කැළණි පාලම පාර ,
කොළඔ 14.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2459906/7/9

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
ජී ඒ එම් එස් පී අඔන්වෙල මහතා. සභාපති +94-25-2249601 +94-11-2472698 +94-71-8607999 +94-11-2459908 chairman@lpl.lk
එච් ආර් යූ ඩී බණ්ඩාර මහතා සාමාන්‍යාධිකාරී +94-11-2459907 +94-779358866 +94-11-2329697 gm@lpl.lk

14)ජාතික ශිල්ප සභාව
 රෝහිනා මාවත,
පැලවත්ත ,
බත්තරමුල්ල.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2784425 / +94-11-2785381

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
සම්පත් ඇරැහැපොල මහතා. සභාපති +94-11-2784425 +94-11-2785720 chairman@craftcouncil.gov.lk
චතුරි මාමුහේවා මිය අධ්‍යක්ෂ +94-11-2787441 +94-11-2785720 directornccsl@gmail.com

15)පේෂකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 3 වන මහල, ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
මාළිගාවත්ත ,
කොළඔ 10.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2322895

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
යූ වී එස් සේනානි  සෙනවිරත්න මිය අධ්‍යක්ෂ +94-11-3442840 + 94-112232896

16 ) ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනය
 කඳවලවත්ත, අංක 02
ජෙනරල් සර් ජ‍ෝන් කොතලාවල පාර,
රත්මලාන.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2632406 / +94-11-2636917 

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
නන්දනී සමරවික්‍රම මිය සභාපති +94-11-2632406

+94-11-2636337

+94-11-2622897

සරත් ප්‍රනාන්දු මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් +94-11-2635370

+94-11-2636337

+94-11-2626897

dg@slita.ac.lk

17 ) ශ්‍රී ලංකා හස්ත තර්මාන්ත මණ්ඩලය (ලක්සල)
 අංක 275,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඔ 07.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2588400 / +94-11-2580579

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
රුෂාන් මාරඔගේ මහතා සභාපති +94-11-2588400 +94-11-2557130 +94-76-8223148 + 94-11-2594872 chairman@laksal.gov.lk

18) ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය
 අංක 10,
ද මැල් මාවත, කටුබැද්ද,
මොරටුව.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2607814

නමතනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
ඩබ් ජී කේ බී රණතුංග මහතාසභාපති+94-11-2607114

+94-11-2607111

Kasunbhagya@gmail.com

නිෂාමි අසංගිකා මියඅධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)+94-11-2607814+94-11-2607111

19) සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
 අංක 400,
ඩී ආර් විජ‍ේවර්ධන මාවත, 
කොළඔ 10.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2689208/9

නමතනතුරදුරකතන අංකයෆැක්ස් අංකය / ඊමේල්
සංජීව දිසානායක මහතාසමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්

+94-11-2689212

 

+ 94-11-2689211

registrar@drc.gov.lk

20) විදාතා ඒකකය
 7 වන මහල, 
කම්කරු මහ ලේකම් කාර්යාලය, 
කොළඔ 05.
ප‍ොදු දුරකථන +94-11-2331381 / +94-70-6955955

නමතනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය/ඊ මේල්
ඒ ලක්දාස් මහතාඅතිරේක ලේකම් (විදාතා)+94-11-2331352

+94-11-2331391

mostrvrc@gmail.com

 අධ්‍යක්ෂ+94-70-6955955

+94-11-2331391

mostrvrc@gmail.com