ආංශික සංවර්ධන අංශය

ආංශික සංවර්ධන අංශය

අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : 011 – 3670724
අභ්‍යන්තර : 244
ෆැක්ස් : 0112 – 347393
විද්‍යුත් තැපෑල : 

 

සංවර්ධන අංශ I

යූ.එල්.ඒ.උදාසිරි පෙරේරා
අනු අංකය :01
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ
දුරකථන : 011 2328973
දිගුව : 301
ෆැක්ස් : 011 2432750
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : udasiri@gmail.com

අංශය
අනු අංකය : 02
දිගුව: 370,382
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : sector1mid@yahoo.com

ප්‍රධාන කාර්යයන්

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති හා ආංශික සංවර්ධන අංශය යටතේ ඇති සංවර්ධන අංශ 1 මඟින් අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති සැකසූ ආහාර ‚ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ‚කුළුබඩු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ‚අගය එකතු කළ තේ නිෂ්පාදන ‚ අගය එකතු කළ කොහු යන නිෂ්පාදන අංශ වලට අදාළ රාජකාරී ඉටු කරනු ලබන අතර පහත සඳහන්. සේවාවන් සපයනු ලබයි.

 • විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීම සඳහා වාස වීසා නිර්දේශ ලබාදීම
 • තාවකාලිකව ආනයනය තහනම් කර ඇති අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (TS)
 • අපනයනය සඳහා තාවකාලිකව ආනයනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල (ගෙන්වා නිමහම් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල) සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම (TIEP)
 • බදු සහන සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Concession)
 • බදු රහිත ආනයන ක්‍රියාවලිය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Exemption)
 • සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුල කර්මාන්ත නිෂ්පාදනයන් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය සේවක පහසුකම්ලබා ගැනීම සඳහා අවසර පත් ලබා දීම.
 • මීට අමතරව, සංවර්ධන අංශ I ට අදාලව 2021 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමද මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

සංවර්ධන අංශ II

ඩබ්ලිව්.එම්.‍ආර් විජේකෝන්
සේවය : ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන අංශ II)
දුරකථන: 11 2328973
දිගුව : 310
ෆැක්ස් : 11 2432250
විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය : rwijekoon2015@gmail.com

බී.කුණාලිනී
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකථන :  0112333312
දිගුව :  388
ෆැක්ස් : 0112333312
විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය :  kunalini22@gmail.com

 
ප්‍රධාන කාර්යයන්

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති හා ආංශික සංවර්ධන අංශය යටතේ ඇති සංවර්ධන අංශ 2 මඟින් අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, මෝටර් රථ එකලස් කිරීම, මෝටර් රථ උපාංග නිෂ්පාදන, විදුලි හා විද්යුත් උපාංග නිෂ්පාදන, බෝට්ටු හා ඒ් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, සෙරමික්, පෝසිලේන්, ටයිල් හා ග්‍රැනයිට් නිෂ්පාදන, තීන්ත නිෂ්පාදන හා යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන අංශ වලට අදාළ රාජකාරී ඉටු කරනු ලබන අතර පහත සඳහන්. සේවාවන් සපයනු ලබයි.

 • විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීම සඳහා වීසා නිර්දේශ ලබාදීම
 • තාවකාලිකව ආනයනය තහනම් කර ඇති අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (TS)
 • අපනයනය සඳහා තාවකාලිකව ආනයනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල (ගෙන්වා නිමහම් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල) සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම (TIEP)
 • බදු සහන සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Concession)
 • බදු රහිත ආනයන ක්‍රියාවලිය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Exemption)

මීට අමතරව, එම කර්මාන්ත අංශ සඳහා උපදේශක සභා පිහිටුවා, කර්මාන්තකරුවන්ට ඇතිවන ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර එම ගැටළු සඳහා සුදුසු විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

ආංශික සංවර්ධන අංශය III

ඩබ්.එම්.ආර්.විජේකෝන්
සේවය : ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ 11
දුරකථන : 11 2328973
දිගුව : 310
ෆැක්ස් : 11 2432250
විද්‍යුත් තැපෑල : rwijekoon2015@gmail.com

ප්‍රධාන කාර්යයන්

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති හා ආංශික සංවර්ධන අංශය යටතේ ඇති සංවර්ධන අංශ 3 මඟින් අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති ලෝහ නිෂ්පාදන, රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන, රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන, ඖෂධ නිෂ්පාදන, සම් නිෂ්පාදන, සම් භාණ්ඩ හා පාවහන් නිෂ්පාදන අංශ වලට අදාළ රාජකාරී ඉටු කරනු ලබන අතර පහත සඳහන්. සේවාවන් සපයනු ලබයි.

 • අබලි ලෝහ අපනයනය සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම
 • විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීම සඳහා වීසා නිර්දේශ ලබාදීම
 • තාවකාලිකව ආනයනය තහනම් කර ඇති අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (TS)
 • අපනයනය සඳහා තාවකාලිකව ආනයනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල (ගෙන්වා නිමහම් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල) සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම (TIEP)
 • බදු සහන සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Concession)
 • බදු රහිත ආනයන ක්‍රියාවලිය සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම (Duty Exemption)
 • සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුල කර්මාන්ත වලට තම කාර්යයන් නිසි ලෙස කර ගෙන යාමට අවසර පත් ලබා දීම.

මීට අමතරව, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පරිපාලන කටයුතු සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හා එක්ව සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමද මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.