ලේකම් කාර්යාලය

SECRETARY

 ශාන්ත වීරසිංහ මහත‍ා

 

ලේකම්

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථන : + 94-11-2436123 + , 94-11-2436124

ෆැක්ස් : + 94-11-2449402

විද්‍යුත් තැපෑල (කාර්යාලීය) :  sec.indus73@gmail.com