கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

கைத்தொழிலை பதிவு செய்தல்

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு
கைத்தொழில் பொறுப்பேற்புகளைப் பதிவுக்கான விண்ணப்பப் படிவம்
1990 ம் ஆண்டின் 46 ம் இலக்க கைத்தொழில் ஊக்குவிப்புச் சட்டத்தின் 2 ம் பிரிவின் கீழ்
(அனைத்துக் கூடுகளும் நிரப்பப்பட வேண்டும். இடம் போதாவிடில் இல்லையெனில் மேலதிக பக்கங்களை இனைக்கவும்.)
1.  கைத்தொழில் பொறுப்பேற்பின் பெயர்
2. நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட  வியாபார பதிவு உத்தரவின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட 
2.1 நிறுவன/ வியாபார பதிவு இலக்கம்
2.2 பதிவுத் திகதி
2.3 வியாபார படிவம்
பொதுக்கம்பனி
தனியார் நிறுவனங்கள்
தனியார் உரித்துடைமை
Public Non-Quoted Company
பங்குடமை
ஏனையவை
(விபரங்களை குறிப்பிடவும்)
2.4 BOI பதிவாகியிருப்பின்
BOI பிரிவு 16  BOI பிரிவு 17  (உறிய இடத்தில் 'X' குறிப்பிடவும்)
3.  வியாபார முகவரி
3.1  தொடர்புகொல்ல வேண்டியவர்
3.2 அடையால அட்டை இலக்கம் 3.3 தொலைபேசி
3.4 தொலைநகல் 3.5 கையடக்க தொலை.
3.6 மின்னஞ்சல் முகவரி 3.7 இணையதளம்
4. 4. பணிப்பாளர்களின்/பங்குதாரர்களின்/விற்பணை உறிமையாளரின்/முக்கியமான பங்குறிமையாளரின்/முழுப் பெயரும் முகவரியும். (5% மேல் வைத்திருக்கக் கூடியவர்கள்)
பெயர் தேசிய இனம் முகவரி தொடர்பு இலக்கங்கள் பங்குகள் %
1
5. மூலதனக் கட்டமைப்பு ரூபா. (வெளிபடுத்துகைத் தினத்தில் உள்ளவாறு) 6. சொத்துக்கள் ரூபா. (வெளிபடுத்துகைத் தினத்தில் உள்ளவாறு)
  வெளிநாட்டு* உள்நாட்டு*
ஒப்பரவு
கடன்
ஒதுக்கங்கள் (நட்டம்)
ஏனையன
மொத்தம்
  பொருமதி*
காணி, கட்டடம்
பொறித்தொகுதி, உபகரனம்
நிருவாக மூலதனம்
வாகணம், ஏனையவை
மொத்தம்
7. அமைவிடம் மற்றும் தொழிற்பாட்டு விபரங்கள்
முகவரி ஆரம்பத் திகதி மாவட்டம் (D) மற்றும் பிரதேச செயலகப் பிரிவு (DS) காணி விஸ்தீரனம்
A R P
கட்டிடம் / தொழிற்சாலை வாசல் (விஸ்தீரனம் சதுர அடி) வேலையாட்களின் என்னிக்கை
முகாமைத்துவம், அலுவலக சேவையாலர்கள் தொழிலாளர்கள்
அமைய ஒப்பந்த
தலைமை அலுவலகம்

தொழிற்சாலை/ அலகு 1

தொழிற்சாலை/ அலகு 2

தொழிற்சாலை/ அலகு 3

தொழிற்சாலை/ அலகு 4

    மொத்தம்
8. ஒவ்வொரு உற்பத்தியினதும் உற்பத்தியும் விற்பனைகளும் ( வருடம்  )
உற்பத்தி அலகு உயர்ந்தபட்ச கொள்திரன் நிலை நால் ஒன்றுக்கான ஆல் முறை மாற்று உற்பத்தித் தொகை வருடத்தின் உன்மையான விற்பனை*
கணியம் ஏற்றுமதி
Q-
Q-
V-
V-
Q-
Q-
V-
V-
Q-
Q-
V-
Q-
Q-
Q-
V-
V-
* - எல்லா பொருமதியையும் ரூபா ஆயிரம் கணக்கில் ஆக வேண்டும்.
9. இனைப்பு
வியாபார பதிவு சாந்றிதல், செயல்வழிப் படம், சுற்றாடல் அனுமதிப் பத்திரம் (தேவைப்பட்டால்) பொன்ற ஆவனங்களை இத்துடன் இனைக்கவும்.

ஒன்றுக்கு மேல் ஆவனங்கள் அனுப்ப தேவைப்பட்டால், அந்த ஆவனங்களை ஓர் போல்டரில் இட்டு அந்த போல்டரை சுருக்கி ( அல்லது அவ்வாரு சுருக்கக் கூடிய மென்பொருளின் மூலம்), அவ்வாரு சுருக்கிய கோப்பை கீழ் கானும் பொட்டியின் மூலம் இனைக்கவும்.
கோப்பை இனைக்கவும்
  

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 17-08-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.