பயிற்சி வாய்ப்புகள்

பிரிவூ : கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி

கிளை : கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி

சேவை : தற்போதைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துவதன் மூலம் கைத்தொழிலார்களுக்கு அறிவை வழங்கும் செயல்முறை

  • கைத்தொழிலாளHகள்; ஃ முதலீட்டாளர்கள் சங்கங்களால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பயிற்சி தேவை மதிப்பீட்டு ஆவணம்
  • அமைச்சின் மூலம் பயிற்சி தேவைகளை மீளாய்வூ செய்தல்.
  • அந்த பயிற்சித் திட்டங்களுக்கு பொருத்தமான வளவாளHகள் ஃ நிறுவனங்கள் மூலம் தேவையான பயிற்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல்

பிரிவூ : கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி
கிளை : கைத் தொழில் மற்றும் கைத் தொழில் பேட்டை அபிவிருத 
பெய : பி.ஏ.கே.டபி.எல்.பியரத்ன
சேவை : இலங் கை நிHவாக சேவை  I
பதவி : பணிப்பாள -I
தொலைபேசி : 0112441490
உள்ளக : 352
நுpலை யான : 0112423965
உள்ளக : idmic110@gmail.com
dir_indev@industry.gov.lk