SMILE

பிரிவூ : திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவூ

சேவை : சுவன – III> சுழற்சி நிதி கடன் திட்டத்தின; (SMILE III – RF) கீழ் கடன் வசதிகளை பெறுதல்.

உற்பத்தித் கைத்தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள நுன் மற்றும் சிறிய அளவிலான   தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு  பங்கேற்பு கடன்கள் வழங்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் சலுகை வட்டி விகித அடிப்படையில் கடன் வசதிகள் இதன் கீழ் ஏற்படுத்தி  கொடுக்கப்படும்.

  1. தௌpவான மற்றும் சரியாக ப+Hத்தி செய்யப்பட்ட கடன் விண்ணப்பம்
  2. வணிக பதிவூ சான்றிதழின் ஒரு நகல் (இருக்குமானால்)
  3. கடன் தொகை குறித்து தயாரிக்கப்பட்ட செலவின மதிப்பீடு

பதவி : மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தH
பெயH : எம்.ஏ.என்.கே. மனமேந்திர
பிரிவூ : திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவூ
தொலைபேசி : நேரடி +94 11 239 0 142 / உள்ளக 430
தொலைநகல்: +94 11 243 6 662
மின்னஞ்சல் முகவரி: pmu@industry.gov.lk