විමසීම්

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය,
No. 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව.