எங்களை பற்றி

தொழில்இ கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு என இலங்கையின் முதலாவது அமைச்சுக்களில் ஒன்றாக 1931 இல் நிறுவப்பட்ட இந்த அமைச்சு கைத்தொழில் துறையை மேம்படுத்தும் அடிப்படை பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இல.2196ஃ27 மற்றும் 2020.10.06 திகதியின்; அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் படி ‘கைத்தொழில் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் உள்ள+ர்இ பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச வழங்கல் வலையமைப்புடன் இணைந்து உலகளாவிய போட்டியை எதிர்கொண்டு ஒப்பீட்டளவில் இலாபங்களை அடைய புதிய உத்திகள் மூலம் உள்ள+ர் தொழில்துறையை வலுப்படுத்துவதும் மேம்படுத்துவதும”; கைத்தொழில் அமைச்சின் தற்போதைய நோக்கெல்லையாகும்.

கைத்தொழில் அமைச்சின் மூலம் மூன்று இராஜாங்க  அமைச்சுகளும்;  பல்வேறு சட்டரீதியான நிறுவனங்கள்; மற்றும் 17 அரச கூட்டுத்தாபனங்களும் கையாளப்படுகிறது. மேலும்இ 1969 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சட்டம்இ 1990 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க  கைத்தொழில் மேம்பாட்டுச்; சட்டம் மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க தேசிய நிறுவன அபிவிருத்தி அதிகாரசபைச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்பு இந்த அமைச்சை சாHந்துள்ளது.

இந்த அமைச்சின் சிறப்பு முன்னுரிமைகளாக பின்வரும் விடயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன@

(*) கைத்தொழிலாளHகள்; எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த திட்டத்தை உருவாக்குதல்
(*) இறக்குமதி-ஏற்றுமதி செயல்முறையை மிகவூம் திறமையானதாக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த பொறிமுறையை உருவாக்குதல்
(*) ஏற்றுமதி தொடர்பான செயல்முறையை வலுப்படுத்த கொள்கைகள்இ திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்குதல்s
(*) பொருளாதார ரீதியாக தற்போதுள்ள  கைத்தொழில்களை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் புதிய கைத்தொழில் அணுகுமுறைகளை உருவாக்குதல்
(*) சரிவடைந்துள்ள கைத்தொழில்கள் மற்றும் வணிகங்களை மீண்டு;ம் கட்டியெழுப்ப கொள்கைகள்இ திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
(*) உள்ள+ர் தொழில்முயற்சியாளHகள் மற்றும் வHத்தகHகளைப்; பாதுகாத்தல் மற்றும் பலப்படுத்துதல்
(*) ஏறாவூ+ரில் அமைக்கப்படவூள்ள கைத்தொழில் பேட்டைக்;கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்
(*) கனிம வளங்களை ஆய்வூ செய்து நாட்டில் உற்பத்தி செயல்முறையை வலுப்படுத்த பயன்படுத்துதல்.

இந்த முன்னுரிமைகள் மற்றும் நோக்கெல்லையை அடைவதற்கான அமைச்சின் தொலைநோக்கு மற்றும் பணி பின்வருமாறு.

தொலைநோக்கு

உலகளாவிய ரீதியில் போட்டித்தன்மை கொண்டஇ நிலையான மற்றும் தனித்துவமான ஒரு இலங்கை உற்பத்தித் கைத்தொழில் பிரிவூ

பணி

தொழில்நுட்பம்இ அறிவூ மற்றும் புத்தாக்க சிந்தனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நற்புறவான சு+ழலை உருவாக்குவதன் மூலம் பலதரப்பட்டஇ உயர் பெறுமதி சேHக்கப்பட்ட புதிய  கைத்தொழில் தயாரிப்புகள்இ சு+ழல் நட்புறவான நிலையான முறைகளின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல்இ உயர் சந்தை அணுகல் வாய்ப்புகள் மற்றும்  அனைவருக்கும் நன்மை பெறக்கூடிய  ஒரு கைத்தொழில் அபிவிருத்தியை உறுதிசெய்தல்.

.