உள்ளகக் கணக்காய்வூப் பிரிவூ

தலைமை உள்ளகக் கணக்காய்வாள

பி.கே.எம்.ஜே. ரொந்திரிகோ
தலைமை உள்ளகக் கணக்காய்வாள

தொலைபேசி : +94-11-2435847
உள்ளக: 366
கையடக்க : 071 – 4557999 / 0777958248
உள்ளகக் கணக்காய்வூப் பிரிவூ : 220
தொலைநகல் : +94-11–2435847
மின்னஞ்சல் முகவரி: bkm.jenita@gmail.com

முக்கிய செயல்பாடுகள்

உளளகக் கணக்காய்வூப் பிரிவூ என்பது நிதி மற்றும் கணக்கு நடவடிக்கைகள் தவிர அமைச்சின் செயல்பாடுகளுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள அமைச்சின் செயலாளரின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட ஒரு சுயாதீனமான பிரிவாகும். இந்த பிரிவூ தலைமை உள்ளகக் கணக்காய்வாளரின் மேற்பார்வை மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகிறது.

தேசிய கணக்காய்வூச் சட்டத்தின் பிரிவூ 4 ன் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நியமனங்கள் மற்றும் நிதி பிரமாணங்கள்; 133இ134 இன் பிரகாரம் உள்ளகக் கணக்காய்வூப் பிரிவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் தேசிய கணக்காய்வூச்; சட்டத்தின் 38 (ஆ) மற்றும் (ஊ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தலைமை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின்; பொறுப்பு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதி செய்யூம் பொருட்டு முகாமைத்துவ கணக்காய்வூத் திணைக்களத்தினால் அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் சுற்றறிக்கைகளின் விதிகளின்படி கணக்காய்வூ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

கைத்தொழில் அமைச்சு மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமைகளை ஆய்வூ செய்வதற்கும் அந்த அமைப்புகளில் பிழைகள் மற்றும் மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கும் கண்டறிவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் உள்ளக பரீசலனைகளின் முறைமை மற்றும் போதுமான தன்மை பற்றிய தொடர்ச்சியான ஆய்வூகள் மற்றும்; சுயாதீன கணிப்பீடு செய்வதும்இ அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களினால் செயல்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் திட்ட முறைகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் திட்டங்களையூம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையூம் செயல்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்க தலைமை கணக்கீட்டு அலுவலர் மற்றும் முன்னேற்ற கண்காணிப்பு குழுவூக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதும்இ அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் தொடHபாக தேவையான சந்தHப்பங்களில் சிறப்பு விசாரணைகளை நடத்துவதும் முக்கிய பணியாகும்.

 

   Internal Audit Division

The Internal Audit Division is an independent division  setup under the Secretary to the Ministry, apart from finance and accounts which is outside the purview of the Ministry. This division operate under the supervision and direction of the Chief Internal Auditor.

Powers assigned to the Internal Audit Division in terms of  appointments made under the section  40 of the National Audit Act and  Financial Regulations 133 and 134 as well as provisions of the circular No.01/2019 dated 12.01.2019 of Management  Audit Department to ensure the performance  of the Chief Accounting Officer as referred to under 38(b) and (f) of the National Audit Act.

Scope of the Internal Audit Division

The Scope of the Internal Audit  work includes the review of the risk management procedures, internal control systems, information systems and governance processes. This work also involves periodic testing of transactions, special investigations, and measures to help prevent and detect fraud  of the Ministry and Institutions under the Ministry of Industries. 

The main objectives of the  Internal Audit Division

  • Study internal control systems of the Ministry as well as those of institutions and carry out continuous survey and independent evaluation on the suitability  and sufficiency of internal investigations undertaken for revealing and preventing short comes of those systems.
  • Assist to the Chief Accounting Officer and the Progress Review Committee to assess the progress of planning and implementation of  development projects and proposals being  implemented by  the  Ministry and Institutions coming under its purview.
  • Functioning as co- coordinator between those engaged in these undertakings, Secretary to the Ministry and Progress Revive Meeting.