செயலாளர் அலுவலகம்

SECRETARY
திரு. ஷான்த்த வீரசிங்க

செயலாளர்

கைத்தொழில் அமைச்சு

தொலைபேசி  : + 94-11-2436123 + , 94-11-2436124

தொலைநகல்  : + 94-11-2449402

மின்னஞ்சல் (அலுவலகம்) :  sec.indus73@gmail.com