மற்றவை

பிரிவூ : கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி

கிளை : கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி

சேவை : நாட்டில் பயணக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது பிற கட்டுப்பாடுகள் ஏற்பட்டால் கைத்தொழிலைத் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதற்கு தேவையான அனுமதியை வழங்குதல்.

  • முதலீட்டாளரின் கோரிக்கையை சமர்ப்பித்தல்.
  • பிராந்திய கைத்தொழில் சேவைகள் நிலையத்தின் பிராந்திய கைத்தொழில் சேவைகள் குழுவின் மூலம் அந்த கோரிக்கை குறித்து மீளாய்வூ செய்து பரிந்துரைத்த பின்னH அமைச்சின் ஒப்புதலுக்காக சமHப்பித்தல்.
  • அமைச்சின் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் கணிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தல்.
  • திட்டத்தின் பெயH மாற்றத்திற்காக அமைச்சரவையின் ஒப்புதலை பெறுதல்
  • முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதலை அறிவித்த
  • கோரிக்கை கடிதம்
  • வணிக பெயH பதிவூ சான்றிதழ்
  • (நிறுவனங்கள் பதிவூ திணைக்களத்தின; Form 01 மற்றும Form 20 )
  • வருமான வரி செலுத்துதலின் விளக்கம்
  • ஊ.சே.நி (நுPகு;) பதிவூ சான்றிதழ் ல்

பிரிவூ : கைத்தொழில்மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி
கிளை : கைத்தொழில்மற்றும் கைத்தொழில் பேட்டை அபிவிருத்தி 
பெய : பி.ஏ.கே.டபி. எல் .பியரத்ன
சேவை : இலங் கை நிHவாக சேவை 1
பதவி : பவணிப் பாள -I
தொலைபேசி : 0112441490
உள்ளக : 352
தோலை நகல் : 0112423965
மின்னஞ்சல் : idmic110@gmail.com
dir_indev@industry.gov.lk