தகவல் சட்டத்தின் கீழ் கோரிக்கைகள்

பிரிவூ : நிHவாகம்

கிளை : நிர்வாகம்

சேவை : தகவல் அறியூம் உரிமைச் சட்டத்தை செயல்படுத்துதல்

தகவல் உத்தியோகத்த : 
                                                      மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
                                                      011 2434689

1. தகவல் விண்ணப்பத்தைப் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் தகவல் விண்ணப்பப் படிவம்  

பெறப்பட்டதாகத் தெரிவித்தல்

தகவல் விண்ணப்பப் படிவம்   RTI 1 ஐப் பெற்ற பிறகுஇ தகவல் விண்ணப்பப் படிவம ; RTI 2     

வடிவத்தில் கடிதம் மூலம் பெறப்பட்டதாக விண்ணப்பதாரருக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.

2. தகவல்களை வழங்க முடிவூ செய்யப்படும் போது கட்டணங்களை நிர்ணயித்தல்

தகவல் வழங்குவதற்காக வசு+லிக்கப்படும் கட்டணம்இ சுவூஐ 4 படிவத்தின் மூலம் விண்ணப்பதாரருக்குத் தெரிவிக்கப்படுவதோடு 03 பெப்ரவரி 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2004/66 வர்த்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி தகவலுக்கான கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும்.

தேவையான விவரங்கள் : தகவலுக்கான விண்ணப்பம்

விண்ணப்பப் படிவம் / படிவங்கள் : RTI 1

தகவல் பெற விண்ணப்பம்