கௌரவ அமைச்சர்

hon_dr_ramesh_pathirana

கௌரவ (டாக்டர்) ரமேஷ் பதிரண

 

தொழில்துறை அமைச்சர்

தொலைபேசி : +9411-2435248

தொலைநகல்: +9411-2390885