நிறுவனங்கள்

லங்கா மினரல் சானட்ஸ் லிமிடெட்

இல. 341/21 சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய

பொது தொலைபேசி: 011-2883951-52  

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. முதித்த விஜேசிங்கதலைவர்

0112883968

0773704998

0112882668

minsand@sltnet.lk

திரு. கே. ரீ.ய. எஸ் த சில்வாபொது முகாமையாளH (பதில் கடமை)0112882307 
திருமதி. தமயந்தி குரேசட்ட அலுவலர்071 9406534 

மாந்தை சோல்ட் லிமிடெட

561/3, எல்விட்டிகல மாவத்தை, கொழும்பு 05

பொது தொலைபேசி: 011-2368974

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. எச்.ஜி. விஜேதுங்கதலைவர்

0112368998

0770097588

0112368974

wijetungaheenagama@gmail.com

திரு. எம்.ஜே.ரீ. மன்சில்பொது முகாமையாளH

0112368964

0716853685

mslhogm@gmail.com
திரு. ஆH.வீ. வினோகரனமுகாமையாளH – கணக்கு

0112368964

0773246216

 

பரந்தன் கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட

100/25, ஸ்ரீ ராமநாதன் மாவத்தை, கொழும்பு 13.

பொது தொலைபேசி: 011- 2324466

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. உபுல் ரணவீரதலைவர்

0112437830

071 8545811

0112437830

0112324465

ranaweeraupul@yahoo.com.au

திரு. ஜீவாநந்த விஜேசுந்தரபொது முகாமையாளH0112437556Jeewananda09@yahoo.com
திரு. திஸ்ஸ லியனகே

பிரதி பொது முகாமையாளH (பொறியியல்)

0112324464

0714242634

 

கஹட்டகஹகிரபைட் லங்கா லிமிடெட

561/3, எல்விட்டிகல மாவத்தை, கொழும்பு 05

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. நீல் வத்துஹேவாதலைவH

0112368738

0777775528

011 2368737

nwattuhewa@yahoo.com

திரு. ரிச்சட் கொஸ்வத்தகணக்காளH071 8415735 
திருமதி. சந்துனி 0702825533kgll@sltnet.lk

இலங்கை சீமெந்து கூட்டுத்தாபனம

27, வொக்ஷோல் பில்டின்ஸ, வொக்ஷோல் வீதி, கொழும்பு 02

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு.காமினி ஏக்கநாயக்கதலைவH

0112440203

077 666 5138

0112448866

0112368974

gekanayake@ymail.com

திருமதி. எம்.ஜி.ஏ.ரீ.ஆH. ஜயதிலககணக்காளH0112440205 
திருமதி. ஈ.எஸ். சாந்தனிநிHவாக உத்தியோகத்தH

011 2440201

0712005622

slcc@sltnet.lk

வரை/தேசிய கடதாசி கம்பெனி

61, ஸ்டபHட் அவனிய, கொழும்பு 05

பொது தொலைபேசி: 011-2556465

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. விமல் ரூபசிங்கதலைவH

0112554191

0777347707

0112556461

Ca@npc.lk

திரு. எஸ்.டி.ய. லியனகேபொது முகாமையாளH (பதில் கடமை)

0112556465

0772283873

hr.natinalpaper@gmail.com
திரு. சரித் சத்துரங்கஉள்ளக கணக்காய்வாளH0112554189 

லங்கா சிமெந்து நிறுவனம

27, வொக்ஷோல் பில்டின்ஸ, வொக்ஷோல் வீதி, கொழும்பு 02

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. மஹேஸ் அழஹபெருமதலைவH0776417774maheshkye@gmail.com

லங்கா அசோக் லேலண்ட் லிமிடெட

41, எட்வர்ட் லேன, ஆH.ஏ.டி த மெல் மாவத்தை, கொழும்பு 03

பொது தொலைபேசி: 011-2502532

பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. சாந்த ஜயசேனதலைவH076 2107522shanthaj@lal.lk
திரு. உமேஷ்; கௌதம் 

0112590404

072245679

0112502286

shafina@lal.lk

லங்கா லேலண்ட் லிமிடெட்
பெயHபதவிதொலைபேசி இலதொலைநகல் இல / மின்னஞ்சல்
திரு. சாந்த ஜயசேனதலைவH0762107522shanthaj@lal.lk
திரு. அபேவHதனசெயலாளH0777375987