கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Visit the Official CHOGM 2013 Website

 

 

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 14-11-2017.
காப்புரிமை © 2017 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.