කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයා ලෙස ජෙනරාල් දයා රත්නායක රාජකාරි ඇරඹිම