අමාත්‍යාංශ නිල වෙබ් අඩවිය සහ Metals Scrap Portal එළිදැක්වීම - 2022.06.08