கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 
 
 
பிராந்திய தொழில் சேவை நிலையங்களில் வழங்கப்படும் அடிப்படை வசதிகள்/ சேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்.
 
  01. முதலீட்டாளரின் தகவல்கள் :
  பெயர்:
  முகவரி:
  தொலைபேசி:
  தொலைநகல்:
வியாபாரத்தின் வகை
பிரபலமான கம்பனியொன்று கூட்டு வியாபாரம்
தனியார் கம்பனி தனிநபர் உறிமை
ஏனையவை
  வியாபாரத்தின் வகை :
  வங்கியாளர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரிகள் :
     
  02. உறிமம்
  பணிப்பாளர்களின்/கூட்டுத்தொழிலாளர்களின்/தனிநபர்களின் முழுப் பெயர் மற்றும் முகவரிகள் :
 
இலக்கம்
பெயர்:
முகவரி:
பதவி
1
     
  வியாபார பதிவு :
  பதிவு ஆணைக்குழு :
  பதிவு இலக்கம் :
     
  தொடர்பு கொள்ள வேண்டியவர் :
  பெயர்:
  முகவரி:
  தொலைபேசி:
     
  03. கருத்திட்டக் குறிப்பு :
  கருத்திட்ட வேட்பு மனு பற்றிய சாராம்ஸம் :
  பரப்பியதொன்றா?, மருஸ்தாபனம் செய்ததொன்றா?, புதிய கருத்திட்டமா என்பது ? :
   
  முழு முதலீடு :  
  நிலையான முதலீடு (ரூ) :
  நடைமுறை மூலதனம் (ரூ) :
     
  ஒப்புதல் நிதி வழங்கள் பெறுமதி (ரூ)
  காணிகள் :
  கட்டிடங்கள் :
  இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரனங்கள் :
  வாஹனங்கள் மற்றும் ஏனைய தேவைகள் :
  நடைமுறை மூலதனம் (ரூ) :
     
  மூலதன வகை
  தங்களது மூலதனம் (ரூ) :
  கடன் மூலதனம் (ரூ) :
  ஏனையவை (ரூ) :
     
  தொழிலாளர்கள் :
  முகாமைத்துவம் :
  பயிற்சி பணியாட்கள் :
  ஏனைய தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள் :
  ஏனையவை (පැවිදි ආදි..) :
  கட்டிட இட வசதிகள்(வர்க அடிகள்) :
     
  அடிப்படை தேவைகள் :
  காணியின் அலவு (பர்சஸ்களால்) :
  முதலாம தேர்வு (தொழிற்சாலை) :
  இரண்டாம் தேர்வு (தொழிற்சாலை) :
  நீர் (நாலுக்கு கெலுன்) :
  மின்சாரம் (கி.வொ. மூலம்) :
  தொலைபேசி (தொடர்பு என்னிக்கை) :
  ஏனைய வசதிகள் :
     
  04. சுற்றாடல் சாதனங்கள்
  மூலப் பொருள் :     மேலும் சேர்தத்துக் கொள்ள இங்கே கிலிக் செய்யவும்.
 
இலக்கம்
வகை
மாதம் கி.கிராம். முலம்
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு
1
  இரசாயன பொருட்கள் பாவனை : மேலும் சேர்தத்துக் கொள்ள இங்கே கிலிக் செய்யவும்.
 
இலக்கம் இரசாயன பொருளின் பெயர் குறிக்கோள் மாதம் ஒண்றுக்கு அலவு
1
  இயந்திரங்கள் : மேலும் சேர்தத்துக் கொள்ள இங்கே கிலிக் செய்யவும்.
 
இலக்கம் வகை குதிரை பலம் அலவு நிலையை பாவித்த/ புதியது
1
  (மேலும் பரப்புவதற்கு தொழிற்சாலைகளில் கூடிவரும் தொழில் சந்தர்ப்பங்களை மட்டும் குறிப்பிடவும்)
  செயற்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி : திகதி
  கட்டிடங்களை அமைப்பதற்கு ஆரம்பித்தல் :
  இலந்திரங்களை பொருத்துதலை ஆரம்பித்தல் :
  உற்பத்தியை கையாலுவதற்கு ஆரம்பித்தல் :
  வணிக உற்பத்திகளை உற்பத்திசெய்வதற்கு ஆரம்பித்தல் :
   
  கருத்திட்டக் குறிப்பு :
  வங்கி சான்றிதல் :
  பெயர்:
  பதவிப் பெயர் :
  திகதி :
அந்த நிலையிலே இருக்கக் கூடிய ஏனை ஏதேனும் தொழிற்சாலையின் யோசனைக்கு அந்த யோசனையை உள்ளடக்கப் படாத அல்லது தற்போது இலங்கையில் கானப்படும் தொழிற்சாலையின் ஏதேனும் சொத்தொன்றை பறிமாரிக்கொள்ளாத படி உறுதி கூறுகிறேன்.   

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.