கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

சட்டவாக்கங்கள்

Industrial Promotion Act, No. 46 of 1990

[Certified on 6th December, 1990]

An act to establish an industrialisation commission, to set up an advisory council of Industry, to set regional industry service committees, with a view to providing Incentives, infhastructures, and the creation of a suiatable environment, for the Promotion and development of industries in general, and export industries in Particular; and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Click Here to view complete Industrial Promotion Act

Last Updated on Wednesday, 16 June 2010 11:29  

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.