கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

நிருவனங்கள்

முகவரி 4ம் மாடி, "ரக்ஷன மந்திரய",
21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி, கொழும்பு 02,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு
தொலைபேசி : +94-11-2430068
பொது : +94-11-2329733/2436114
தொலைநகல் : +94-11-2430233
இணையதளம் : www.doc.gov.lk
மின்னஞ்சல் : fortrade[at]doc.gov.lk

முகவரி 400, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை, கொழும்பு 10,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் The mission of the Department of Registrar of Companies is to establish business and other institutions under the relevant Acts in accordance with the economic and trade policy of the Government and to act in vigilance in regard to their effective functioning and to assist in other commercial activities.
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2689212
பொது : +94-11-2689208 / +94-11-2689209
தொலைநகல் : +94-11-2689211
இணையதளம் : www.drc.gov.lk
மின்னஞ்சல்: registrar[at]drc.gov.lk

முகவரி 3ம் மாடி, "ஸமாகம் மெதுர",
400, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை,
கொழும்பு 10,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் To actively contribute to the development of the country by ensuring that the Intellectual Property System fosters an environment conducive to innovative and creative activity, investment and entrepreneurship.
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2669179
பொது : +94-11-2689368
தொலைநகல் : +94-11-2689367
இணையதளம் : www.nipo.gov.lk
மின்னஞ்சல் : nipos[at]sltnet.lk

முகவரி இல. 42 நவம் மாவத்தை,
கொழும்பு -02,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2300712
பொது : +94-11-2300705 / 11
தொலைநகல் : +94-11-2300715
இணையதளம் : www.srilankabusiness.com
மின்னஞ்சல்: edb[at]tradenetsl.lk

முகவரி தரம் -27, வெஸ்ட் டவர்,
உலக வர்த்தக நிலையம்,
எசெலென் சதுரம், கொழும்பு 01,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் To facilitate and proactively support the development, growth and competitiveness of the Sri Lankan Enterprises as an integral part of the national economy of Sri Lanka.
தொடர்புக்கு

தொலைபேசி : +94-11-2389959
பொது : +94-11-2434413
தொலைநகல் : +94-11-2437400
இணையதளம் : www.neda.lk
மின்னஞ்சல்: info[at]neda.lk

முகவரி கந்தவல தோட்டம் இல.2, பொது ஸ்ரீ ஜோன் கந்தவல மாவத்தை, இரத்மலானை,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2636917
தொலைநகல் : +94-11-2636916
இணையதளம் : www.textile-clothing.lk
மின்னஞ்சல்: -

முகவரி கந்தவல தோட்டம் இல.2, பொது ஸ்ரீ ஜோன் கந்தவல மாவத்தை, இரத்மலானை,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2436123
பொது : +94-11-2636917 / +94-11-2632406
தொலைநகல் : +94-11-2636916 / +94-11-2636337
இணையதளம் : www.textile-clothing.lk
மின்னஞ்சல்: director[at]textile-clothing.lk

முகவரி 8ம் மாடி,
இலங்கை வங்கி மர்சன்ட் டவர்,
28, சென் மிசெல் பாதை,
கொழும்பு 03,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : -
தொலைநகல் : -
இணையதளம் : -
மின்னஞ்சல்: -

முகவரி கந்தவல தோட்டம் இல.2, பொது ஸ்ரீ ஜோன் கந்தவல மாவத்தை, இரத்மலானை,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2636917
தொலைநகல் : +94-11-2636916
இணையதளம் : www.textile-clothing.lk
மின்னஞ்சல் : -

முகவரி இல. 20, டிகெல் பாதை,
கொழும்பு 08,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2693495
தொலைநகல் : -
இணையதளம் : www.gk-graphite.lk
மின்னஞ்சல்: -

முகவரி 356, வைத்தியர். கொல்வின் ஆர். டீ. சில்வா மாவத்தை ( யூனியன் பகுதி ),
கொழும்பு 02,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் The Company's main business is mining, processing and exporting of graphite from the Kahatagaha mines. +99 C graphite +98 C graphite 97%-99% C graphite 95%-97% C graphite
தொடர்புக்கு தலைவர். திரு. டீ. கலந்சூரிய
தொலைபேசி : +94-11-2388662
தொலைநகல் : +94-11-2388663
இணையதளம் : www.kgraphite.lk
மின்னஞ்சல் : kgll[at]sltnet.lk

முகவரி -
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் -
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2801205
தொலைநகல் : +94-11-2801205
இணையதளம் : -
மின்னஞ்சல்: -

முகவரி -
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் -
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : -
தொலைநகல் : -
மின்னஞ்சல் : -

முகவரி இல. 27, CWE கட்டிடம்,
வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
கொழும்பு 02,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் -
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-11-2432251
தொலைநகல் : +94-11-2303201
இணையதளம் : -
மின்னஞ்சல் : minrat[at]sltnet.lk

முகவரி -
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் -
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : -
தொலைநகல் : -
இணையதளம் : -
மின்னஞ்சல் : -

முகவரி 550, ஆர்.ஏ.டீ. மெல் மாவத்தை,
கொழும்பு 03,
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் -
தொடர்புக்கு தொலைபேசி : +94-72-2245679
பொது : +94-11-2752409 / +94-11-2752320
தொலைநகல் : +94-11-27252400
மின்னஞ்சல் : mktinfo[at]lal.lk

முகவரி 571/15,
காலி வீதி
கொழும்பு 06
இலங்கை.
நிறிவனத்தின் குறிக்கோல் மற்றும் பிரதான செயற்பாடுகள் Production & sale of salt located in the Nothern Province . Development of salt- based enterprises in the North and East by exploration of natural resources connected with chemical and other process. Producing of Common Salt, Crushed salt & Iodised Salt
தொடர்புக்கு தலைவர். திரு. ஏ.கே.எம். ஷிஹாப்டீன்
தொலைபேசி: +94-11-2507192
தொலைநகல் : +94-11-2507191
இணையதளம் : mantaisalt[at]live.com

Last Updated on Tuesday, 18 February 2020 10:59  

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 26-11-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.