கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

பிரதி அமைச்சரின் அலுவலகம்

Dayasiri Jayasekera

Hon: State Minister of Batik, Handloom Fabric & Local Apparel Products

Ministry of Industries 
Galle Road,
Colombo 03
No: 73/1,
Tel
Fax
E-Mail
Mr. Lohan Ratwatte

Hon: State Minister of Gem & Jewelry Related Industries

Ministry of Industries 
Galle Road,
Colombo 03
No: 73/1,
Tel
Fax
E-Mail

Mr. Prasanna Ranaweera

Hon: State Minister of Cane, Brass, Clay, Furniture and Rural Industry Promotion

Ministry of Industries 
Galle Road,
Colombo 03
No: 73/1,
Tel
Fax
E-Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 13 August 2020 06:31  

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 26-11-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.