කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

සනීපාරක්ෂක සේවා සැපයීමේ ටෙන්ඩරය - 2019 - අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස් සහ කොන්දේසි

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 


නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 12-08-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.