කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 
ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් - පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය
# ලිපි සිරැසිය
1 සූර්ය බලශක්ති ත්‍රිරෝද රථ

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 18-10-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.