කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 
ඇමතුම් පෝරමය

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

අංක 73/1, ගාලු පාර
කොළඹ 03
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය : +94-11-2392149, +94-11-2392150
ෆැක්ස් : +94-11-2449402
විද්‍යුත් තැපැල :  infor.incom@gmail.com


reload.gifනැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 18-10-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.