කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

විමසුම් තොරතුරු

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
අංක 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.


 


 

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 

තනතුර නම දුරකථන අංක ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කාර්යාලය ජංගම
ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා


011-2435248

011-2435674

077-3601658


 

 

පෞද්ගලික ලේකම් රුවන් නයනානන්ද මහතා

011-2435248

077 - 8885332
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ප්‍රදීප් විජ‍ෙසේකර මහතා 011-2431672 077-7255955

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් චමින්ද ජයසේන මහතා 077-7895967 privateoffic[at]gmail.com
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී සම්පත් කුමාර තිලකරත්න මහතා 070-7454268 prosampath785[at]gmail.com
මාධ්‍ය ලේකම් අනුරුද්ධ රණවර්ණ මහතා 011-2431672 071-4033978
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදේශක සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා 071-2455076 sunil18c[at]googlemail.com

රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

 

 

තනතුර

 

නම

 

දුරකථන (කාර්යාලය)

 

දුරකථන (ජංගම)

 

පැක්ස්

 

විද්‍යුත් තැපෑල

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය බතික් අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා 011-2448012

077-7882882ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා
ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වේවැල් පිත්තල මැටි ලි බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා
ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය
ලේකම්

ජනරාල් (විශ්‍රාමික) දයා රත්නායක මහතා

ඩබිඩබ්වී,ආර්ඩබ්පී,ආර්එස්පී,වීඑස්වී,යූඑස්පී,එන්ඩීයූ,පීඑස්සී

011-2436123-4
011-2449402

secretary[at]gmail.com

dr.sec.indus[at]gmail.com

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011-2323186
011-2449402

scs_admin[at]industry.gov.lk

අතිරේක ලේකම්-පාලන(1) එන් ජීි පණ්ඩිතරත්න මහතා 011-2434689 0715-776592 011-2390941

adsec_admin[at]industry.gov.lk

pandithatneng[at]gmail.com

අතිරේක ලේකම් -කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන අයි සී පතිරාජ මහතා 011-2520948
011-2434034 adsec_indev[at]industry.gov.lk
අතිරේක ලේකම්- පොදු ව්‍යාපාර සහ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ කේ ජී ආර් විමලසූරිය මහතා 011-2478676
011-2369790

adsec_res[at]industry.gov.lk

 

අතිරේක ලේකම් - කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති හා ආංශික සංවර්ධන එස් එල් නසීර් මහතා 011-3670724 0718-167629 0112 - 347393

adsec_policy[at]industry.gov.lk

sinaseer67[at]gmail.com

අතිරේක ලේකම් ආර් පී ඒ විමලවීර මහකා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී එල් ජී ප්‍රේමසිරි මහතා 011-2326957 0777-304183 011-2326957

cfo_finance[at]industry.gov.lk

premasiri.3[at]gmail.com

අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් - සැලසුම් ඒ එච් එම් යූ අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 0773-128137 011-2436122

dg_planing[at]industry.gov.lk

plan_unit[at]yahoo.com

පරිපාලනය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
එස් දන්තනරායන මිය 011-2432783
011-2347392

sas_admin[at]industry.gov.lk

sanjeekasad[at]hotmail.com

සහකාර ලේකම් - ( මානව සම්පත්,කළමණාකරන තොරතුරු සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ) පී පී අල්ගම ‍බෝපගමගේ  මිය 011-2384501 011-2384501

ashrd_admin[at]industry.gov.lk

pranidhialgama[at]gmail.com

සහකාර ලේකම් - (පාලන) එම් වී අයි එස් දිසානායත මිය 011-2327069
011-2327069 as_admin[at]industry.gov.lk
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අංශය
අධ්‍යක්ෂ අයි ජේ අබේරත්න මිය 011-2329722 0716-843454 011-2436662

ishaniab[at]yahoo.com

dir_pe[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ බි ඩි එල් එම්  ධර්මසේන මිය 011-2323293 0714-412191 011-2436662

dilanilakmalee[at]yahoo.com

ad_pe[at]industry.gov.lk

මුදල් අංශය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කේ ඒ බී කුරුප්පු මහතා 011-2327053 0774-696512 011-2424005

ca1_finance[at]industry.gov.lk

bandula_kuruppu[at]yahoo.com

ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) බී.ඒ.ඩී.පී.බාලසූරිය මිය 011-2424005
011-2424005

acc1_finance[at]industry.gov.lk

Dammi87[at]yahoo.com

ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

011-2424005
කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂ 1
පී නාමගල් මිය 0112-390141

dir_policy[at]industry.gov.lk

industrypolicy1[at]gmail.com

අධ්‍යක්ෂ 11 ඉනෝකා ද අල්විස් මෙය 0112347363

dir2_policy[at]industry.gov.lk

inokada[at]yahoo.com

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි  අංශය
අධ්‍යක්ෂක බී.ඒ.කේ.ඩබ්.එල්. පියරත්න මහතා 011-2441490 071 3976406 011-2423965

dir_indev[at]industry.gov.lk

windikalak[at]yahoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂක බී කුනාලිනී මෙය 0112-431670 0774-298727

 

ad.ir[at]industry.gov.lk

කළමණාකරන තොරතුර අංශය
සහකාර  ලේකම් පී පී අල්ගම මිය


adhrd_admin[at]industry.gov.lk

pranidhialgama[at]gmail.com

තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී 
උ‍මේෂ් හපුආරච්චි මයා 011-2389830
icto1[at]industry.gov.lk
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී නිරෝධා අමරසිංහ මිහ 011-2389830 icto2[at]industry.gov.lk
සැලසුම් අංශය
අධ්‍යක්ෂක


 

නි‍යෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජී ඩී පී මුනිදාස මහතා 011-2338590 071-6386381 011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad3_planning[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චි මහතා
011-2322783 011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad2_planning[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ ජී ජි සමන්ගිකා අබේසිංහ මෙය
011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad_planning[at]industry.gov.lk

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂ බී ඒ කේ ඩබ් පියරත්න
011-2441490
0713-976406 011-2423965

windikalak[at]yahoo.com

dir_indev[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
011-2343937
011-2423965

 

ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය
බස්නාහිර පළාත - අංක 73/1 ගාලු පාර කොළඹ 03
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ වින්දික පියරත්න මහතා 011-2369075 071-3976406 011-2369075

riscwp[at]yahoo.com

riscwp[at]industry.gov.lk

මධ්‍යම පළාත - අංක 05, රජ පීල්ල මාවත, මහනුවර.
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.ජි.කේ. දිසානායක මහතා 081-2205619 071-6666252 081-2205619

risc_cp[at]sltnet.lk

risccp[at]industry.gov.lk

නැගෙනහිර පළාත - ත්‍රිකුණාමලය කර්මාන්තපුරය, මන්කි බ්‍රිජ්, කප්පල්තුරෙයි, චීන වරාය
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සුනේත්‍රා එම්. කෝරළේආරච්චි 077-9038805 026-2050100

risceastern[at]gmail.com

riscep[at]industry.gov.lk


දකුණු පළාත - ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය - අංක 41,නව වීදීය, ගාල්ල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා 091-2234126 077-3386784 0912234126

riscsouthern[at]gmail.com

riscsp[at]industry.gov.lk

උතුරු මැද පළාත -අංක 624/11, ගොඩගේ මාවත, අනුරාධපුරය
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.ඩී.රාජපක්ෂ මහතා 025-2235587 071-1998796 025-2235587

riscncanuradhapura[at]gmail.com

riscncp[at]industry.gov.lk

වැ.බ.ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් මද්දුමආරච්චි මහතා 025-2235587 071-8236954 025-2235587
වයඹ පළාත -ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල, කච්චේරි පාර, කුරුණෑගල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.ඩී.රාජපක්ෂ මහතා 037-2224506 071-8236954 037-2224506

riscnwp[at]sltnet.lk

riscnwp[at]industry.gov.lk

සබරගමුව පළාත -නාලන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය, කුරුවිට, රත්නපුර
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සුරංග අඹගහතැන්න 045-2262344 071-4408919 045-2262344

riscsabaragamuwa[at]gmail.com

riscsbp[at]industry.gov.lk

ඌව පළාත -කෘෂිකර්ම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය,කැප්පෙට්ටිපොළ පාර, බදුල්ල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සමන් පර්සි අතුකෝරළ මහතා 055-2225515 071-2337380 055-2225515

tnat200[at]gmail.com

riscuva[at]industry.gov.lk

උතුරු පළාත- ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය,කච්චේරි පරිශ්‍රය, වව්නියාව
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ කේ.තවලෝජිනි 024-2226206 07729903314 024-2226206

riscnothern[at]gmail.com

riscnp[at]industry.gov.lk

ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ අංජලී වීරසිංහ මිය

011-2322785

dir.res[at]industry.gov.lk

anjaleeslas[at]yahoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
011-2391365 0715912623 011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයි.එස්.විජේවර්ධන මිය 0712508937 011-2322785

ad.res[at]industry.gov.lk

isankasamanmali[at]yahoo.com

ආංශික සංවර්ධන අංශ 1
අධ්‍යක්ෂක යූ එල් ඒ උදාසිරි පෙරේරා මහතා 011-2422319 077-7824158 011-2432750

dir_sec1[at]industry.gov.lk

udasiri[at]gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂක
011-2390447
011-2432750
ආංශික සංවර්ධන අංශ 2
අධ්‍යක්ෂක එස් එච් අසෝක කුමාර මහතා 011-2333312 0718-070842 011-2333312

dir_sec2[at]industry.gov.lk

ashokakumara[at]gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ආංශික සංවර්ධන අංශ 3
අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එම් ආර් විජ‍ේකෝන් මයා 0702-939230 dir_sec3[at]industry.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂක සචිනි මල්කා මිය 0704-577778
මාධ්‍ය අංශය
මාධ්‍ය ලේකම්


ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී ලක්ෂ්මී ද සිල්වා මිය 0112 435167 0716 866286 0112 435167

po_admin[at]industry.gov.lk

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 18-10-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.