කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 

විමල් වීරවංශ මැතිතුමා

ගරු අමාත්‍ය කර්මාන්ත

කර්මාන්ත  අමාත්‍යාංශය
අංත 73/1
ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකථන: 
ෆැක්ස්: 
ජංගම:   
ඊ මේල්


 


 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 07-07-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.