කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 
 
 
ප්‍රාදේශිය කර්මාන්තසේවා මධය්‍යස්ථානවලින් සැපෙයන පසුතල පහසුකම්/ සේවා ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත.
 
  01. ආයොජකයාගේ තොරතුරු :
  නම :
  ලිපිනය :
  දුරකථන අංකය :
  ෆැක්ස් :
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය
ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් හවුල් ව්‍යාපාර
පෞද්ගලික සමාගමක් තනි හිමිකරු
වෙනත්
  ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය :
  බැංකුකරුවන්ගේ නම සහ ලිපිනයන් :
     
  02. අයිතිය
  අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ/හවුල්කරුවන්ගේ/තනි හිමිකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ නම් හා ලිපිනයන් :
 
අංකය
නම :
ලිපිනය :
තනතුරු
1
     
  ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය :
  ලියාපදිංචි අධිකාරිය :
  ලියාපදිංචි අංකය :
     
  ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා :
  නම :
  ලිපිනය :
  දුරකථන අංකය :
     
  03. ව්‍යාපෘති පැතිකඩ :
  ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශය :
  ව්‍යාප්ත කිරීමක්ද ප්‍රතිස්ථාපනගත කිරීමක්ද, නව ව්‍යාපෘතියක්ද යන වග ? :
   
  මුළු ආයොජනය :  
  ස්ථාවර ප්‍රාග්ධණය (රු) :
  කාරක ප්‍රාග්ධණය (රු) :
     
  යෝජිත මුල්‍ය සම්පාදනය අගය(රු)
  ඉඩම් :
  ගොඩනැඟිලි :
  යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ :
  වාහන සහ වෙනත් අවශ්‍යතා :
  කාරක ප්‍රාග්ධණය (රු) :
     
  ප්‍රාග්ධනය ස්වභාවය
  තමන්ගේ ප්‍රාග්ධණය (රු) :
  ණය ප්‍රාග්ධණය (රු) :
  වෙනත් (රු) :
     
  සේවා නියුක්තිය :
  කළමනාකරණය :
  පුහුණු සේවකයන් :
  වෙනත් කර්මාන්ත ශාලා කම්කරුවන් :
  වෙනත්(පැවිදි ආදි..) :
  ගොඩනැඟිලි ඉඩකඩ(වර්ග අඩිවලින්) :
     
  මූලික අවශ්‍යතා :
  ඉඩෙම් ප්‍රමාණය (පර්චස්වලින්) :
  පළමුවෙනි තේරීම (කර්මාන්තපුරය) :
  දෙවැනි තේරීම (කර්මාන්තපුරය) :
  ජලය (දිනකට ගැලුම්) :
  විදුලිබලය (කි.වො.වලින්) :
  දුරකථන (සම්බන්ධතා ගණන) :
  අනෙකුත් පහසුකම් :
     
  04. පරිසර සාධක
  අමුද්‍රව්‍ය :     තවදුරටත් එකතු කිරීමට මේහි click කරන්න
 
අංකය
වර්ගය
මාසිකව කි.ගෑ.වලින්
දේශිය හො විදේශිය
1
  රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය : තවදුරටත් එකතු කිරීමට මේහි click කරන්න
 
අංකය රසායනික ද්‍රව්‍යයේ නම අරමුණ මාසිකව ප්‍රමාණය
1
  යන්ත්‍රොපකරණ : තවදුරටත් එකතු කිරීමට මේහි click කරන්න
 
අංකය වර්ගය අශ්වබල ප්‍රමාණ තත්ත්වය භාවිතා කරනලද/නව
1
  (තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන කර්මාන්ත සඳහා වැඩිවන රැකියා පමාණයන් පමණක් සඳහන් කරන්න)
  ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන : දිනය
  ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරිම ආරම්භ කිරිම :
  යන්ත්‍රොපකරණ සවිකිරීමේ ආරම්භය :
  නිෂ්පාදනය අත්හදා බැලීමේ ආරම්භය :
  වාණිජ නිෂ්පාදන ආරම්භ කිරිම :
   
  ව්‍යාපෘති පැතිකඩ :
  බැංකු සහතික :
  නම :
  තනතුරු නාමය :
  දිනය :
එම ස්වභාවෙයන්ම පවත්නා වෙනත් ඕනෑම කර්මාන්තයක යෝජනාවකට එම යෝජනාව ඇතුලත් නොවන හෝ දැනට ලංකාවේ පවත්නා කර්මාන්තයක ඕනෑම වත්කමක් හුවමාරු නොකරන බවටත් සහතික වේමි.   

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා