கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

தயாரிப்புக் கைத்தொழில்களின் ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்றிடட்ங்களுக்கு நிதியுதவி வமழங்கல்

மேலதிக தகவல்களுக்கு

 


Page 9 of 18

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 14-11-2017.
காப்புரிமை © 2017 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.