කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය -මාන්තායි සෝල්ට් ලිමිටඩ් - සාමාක්‍ය ලුනු විකිණීම සඳහා ‍ටෙන්ඩර් කැඳවීම

වැඩීදුර විස්තර සඳහා

 


නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා