කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කර්මානත සඳහා වූ විශේෂ මණ්ඩපය ලංකාපැක් ප්‍රදර්ශනය 2018

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 


නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා